PL EN IT FR
Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

Z dniem 17 czerwca 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniają się zasady wycinki drzew w szczególności dla osób fizycznych.

Dotychczas osoba fizyczna po znowelizowanych przepisach od 1 stycznia 2017 r. mogła dokonać wycinki drzew bez uprzedniego złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew pod warunkiem, że wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. W chwili obecnej osoba fizyczna planująca wycięcie drzew powinna dostarczyć do tut. Urzędu zgłoszenie w przypadku gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

-   80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu   klonolistnego,
-   50 cm – w przypadku pozostałych drzew.
 
Powyższe zgłoszenie nie dotyczy krzewów.
 
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy; oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 
Po złożeniu przedmiotowego zgłoszenia przez osobę fizyczną, organ w terminie 21 dni ma obowiązek przeprowadzić oględziny wnioskowanych do usunięcia drzew. Po dokonaniu oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw w przypadku:
 
- lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody - w tym zakresie ustawa zacznie obowiązywać po wejściu w życie w/w rozporządzenia. Minister ma 6 miesięcy na wydanie tego rozporządzenia.
 
Organ wnosi sprzeciw:
- jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
- w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia, do którego został nałożony taki obowiązek.
 
Usunięcie drzew może nastąpić jeśli nie wniesiono sprzeciwu przez organ w terminie 14 dni od daty oględzin. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
 
Załącznik:
   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.