PL EN IT FR
Ogłoszenie Burmistrza Libiąża

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z póz. zm.) Burmistrz Libiąża informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości położonych w jedn. ewid. Libiąż – miasto, obręb Libiąż Mały oznaczonych działkami nr: 4185/7 o pow. 0,0221 ha, 1918/13 o pow. 0,0657 ha oraz nieruchomości położonych w jedn. ewid. Libiąż – obszar wiejski, obręb Żarki oznaczonych działkami nr: 1470/1 o pow. 0,0352 ha, 2665/22 o pow. 0,4329 ha.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ich podziału i wydane zostaną decyzje zatwierdzające podział ww. nieruchomości.

   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.