PL EN IT FR
Oświadczenie Burmistrza Libiąża w sprawie klubu KS „Górnik” Libiąż

KS „Górnik” w Libiążu jest samodzielną organizacją działającą na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Zgodnie z prawem najwyższą władzę w Klubie sprawuje Walne Zgromadzenia członków klubu, a bieżącą działalnością kieruje Prezes wraz z zarządem. Kontrolę nad działalnością Prezesa i zarządu sprawuje komisja rewizyjna klubu. Natomiast nadzór nad Klubem sprawuje wojewoda.


W związku z faktem, że drużyna piłkarska seniorów Klubu Sportowego „Górnik” w Libiążu po raz kolejny nie przystąpiła do meczu ligowego w terminie wyznaczonym przez Podokręg Piłki Nożnej w Chrzanowie apelujemy do członków Klubu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia działań naprawczych. Drużynie seniorów grozi wykluczenie z dalszych zmagań w okręgówce.


W związku z zaistniałą sytuacją Komisja Rewizyjna Klubu powinna wypełniać swoje statutowe uprawnienia i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu informację o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Klubu. Ostanie Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 lipca br. zostało przerwane i do dnia dzisiejszego Prezes nie podjął kroków do ponownego zwołania zebrania.


Podkreślić należy, że Urząd Miejski w Libiążu udziela dotacji dla KS „Górnik” w Libiążu, polegającej na wsparciu działalności Klubu. Podobny poziom wsparcia finansowego otrzymują pozostałe kluby seniorskie (LKS „Nadwiślanin”, LKS „Żarki”). Środki finansowe, które otrzymuje Klub w ramach udzielonej dotacji podlegają kontroli w zakresie ich wydatkowania.

 

Nieodpowiedzialne zachowanie Prezesa Klubu polegające na próbie przerzucenia odpowiedzialności na Burmistrza Libiąża za problemy z jakimi zmaga się Klub jest wysoce niestosowne i nie znajduje uzasadnienia. We wszystkich działaniach Burmistrz Libiąża wykazuje dobrą wolę do dalszej współpracy z Klubem. Jednak najistotniejsze jest, aby Klub dokonał zmian w sowich strukturach wewnętrznych i stał się odpowiedzialnym partnerem w współpracy z Urzędem Miejskim.

   
© 2008-2018 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.