PL EN IT FR
Budżet Gminy Libiąż na rok 2018 przyjęty

Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Libiążu, która odbyła się 26 stycznia 2018 roku,  przyjęto uchwałę budżetową Gminy Libiąż na 2018 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało jednomyślnie dwudziestu radnych. W przyjętym planie budżetowym zawarto wiele istotnych zadań i inwestycji.

Dochody budżetu szacowane są na kwotę  77.530.583,00 zł, z kolei wydatki oscylują na kwotę  90.614.323,00 zł. Szczególną uwagę w tegorocznym budżecie przyciąga wskaźnik inwestycyjny, który jest najwyższy w historii libiąskiego samorządu i prezentuje się na poziomie 22,2% w stosunku do pozostałych wydatków. Inwestycje w tym roku zaplanowane zostały na kwotę 20.140.860,00 zł.

 

Tegoroczny   budżet w czasie sesji Rady Miejskiej, zaprezentował  Burmistrz Libiąża, Pan Jacek Latko. Poniżej prezentujemy najważniejsze inwestycje zaplanowane w budżecie na rok 2018 .

 
 

  Pobierz prezentację Budżetu 2018 Gminy Libiąż 

 

 

 

Wystąpienie Burmistrza Libiąża 

podczas sesji budżetowej w dniu 26 stycznia 2018 r.

 

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Wysoka Rado,
Szanowni Państwo,


Przedłożony Państwu wraz z autopoprawką projekt budżetu gminy Libiąż na 2018 rok po stronie dochodowej przewiduje zgromadzenie środków w kwocie: 77 530 583 zł, w tym dochody bieżące to kwota 75 010 808 zł, zaś dochody majątkowe zamykają się kwotą 2.519 775 zł. Uzyskany dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 3 511 zł.


Wydatki budżetowe w 2018 roku to kwota 90 614.323 zł, w tym mieszczą się wydatki majątkowe, które wzrosły w stosunku do 2017 roku i zamykają się kwotą 20 140.860 zł, co stanowi 22,2 % wydatków ogółem.


Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na 2018 rok to decydujący udział mają:
• wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą,
• wydatki na pomoc społeczną i rodzinę,
• wydatki na administrację publiczną,
• wydatki na transport i łączność,
• wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.
Pozwolą Państwo, iż wydatki majątkowe, które w najistotniejszy sposób definiują działalność samorządu na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia Mieszkańców Gminy Libiąż omówię w syntetycznym ujęciu:
Drogi, parkingi, chodniki, mieszczą się tu m.in. takie zadania jak:
• Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 933 wraz z budową nowego skrzyżowania w formie ronda z drogą powiatową i drogami gminnymi. W budżecie ujęto dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację w/w zadania w wysokości 1.366.000,00 zł. Wartość całego zadania wyniesie ponad 3 mln zł.
• Przebudowa ul. 11 Listopada w Libiążu, na odcinku od ul. Oświęcimskiej do skrzyżowania z ul. Słowackiego. Przewidziana jest to przebudowa jezdni i miejsc postojowych na pow. 12 902 m2, dobudowa chodnika o szerokości 2,0 m na odcinku 258 m (od ul. Oświęcimskiej do ul. Litewskiej strona prawa), wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Litewską, wraz z sygnalizacją interaktywną. Zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 919 820 zł, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Kwota zaplanowana na ten cel w budżecie gminy wynosi 920.000 zł.

 

Kolejne zadanie to budowa oczekiwanego przez mieszkańców os. Flagówka parkingu obok Parku Młodości na około 50 miejsc postojowych (kwota 900 000 zł). Parking typu Park&Ride wraz z włączeniem się w sieć Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej będziemy realizowali w rejonie dworca kolejowego przy ul. Piłsudskiego w Libiążu za kwotę 803.235,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 611.996 zł. Planujemy przebudowę ul. Św. Barbary w Libiążu (500 000 zł) - zakres prac obejmie położenie nowej nawierzchni bitumicznej na pow. ok. 3800 m2 oraz wykonanie zatoki postojowej wzdłuż szkoły wraz z przełożeniem chodnika. W związku z dużym natężeniem ruchu pieszego i kołowego w rejonie Miejskiego Centrum Medycznego planujemy przebudować ciąg ulic 9 Maja i Głowackiego w Libiążu (kwota 440 000 zł). Położona zostanie nawierzchnia bitumiczna na łącznej pow. ok. 980 m2, dokonana przebudowa parkingów, odwodnienie dróg.


Udzielimy pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa części ul. Jaworowej w Libiążu” (kwota 300 000 zł). Przebudowane zostaną również drogi: ul. Majowa, odcinek 385 mb ulicy Zuchów w Żarkach; ul. Traugutta w Gromcu na odcinku od ul. Broniewskiego do mostku na cieku „kopalniówka” wraz z wykonaniem ciągu pieszego i przebudową parkingów; ul. Chabrowa, Irysowa, Drozdowa, Kolorowa; Jaskrowa - na odcinku drogi od ul. Wolności do ul. Miodowej, od ul. Paprociej na długości przyległych posesji, na łącznej pow. ok. 720 m2; ul. Krokusowa, Skarbnika i Gwarków wraz z wykonaniem miejsc postojowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców utwardzimy teren pod parking przy cmentarzu na ul. Poległych w Żarkach. Kończąc tą długą liczbę zadań drogowych dodam jeszcze, że za 80.000 zł planujemy budowę gminnej drogi dojazdowej do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu.
Na zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku przeznaczyliśmy kwotę 4 510 000 zł, a w tym ujęliśmy m.in.:
• Rozpoczęcie budowy krytej pływalni na os. Flagówka w Libiążu (kwota 2 000 000 zł),
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Broniewskiego w Gromcu na cele społeczne – stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców (kwota 600 000 zł),
• Budowę strefy rekreacyjnej przy ul. Dąbrowskiego w Libiążu (kwota 450 000 zł). Zadanie dotyczy terenu przy hałdzie - kopalnia dokona niwelacji terenu, gmina deklaruje jego urządzenie na cele wypoczynkowe,
• Zagospodarowanie terenu przy ul. Paderewskiego w Libiążu pod plac zabaw i strefę wypoczynku (kwota 350 000 zł),
• Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaworowej w Libiążu - plac zabaw, teren rekreacji, i wypoczynku, ogrodzenie, dojścia do placu (kwota 240 000 zł),
• Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jana Mroza w Żarkach (kwota 240 000 zł) - w szczególności wykonanie boiska do gry z nawierzchnią
z poliuretanu, zabudowa urządzeń do zabawy, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami do zabawy.
• Zagospodarowanie terenu przy ul. Przedszkolnej w Libiążu (kwota: 180 000 zł) w szczególności zabudowę urządzeń do zabawy, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami do zabawy.
• Kontynuację kompleksowej modernizacji MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego – wraz z dotacją celową dla LCK kwota w budżecie wynosi: 450.000 zł i dotyczy wykonania parkingu od ul. Wesołej, modernizacji trybun, modernizacji budynku klubowego, wykonania miasteczka rowerowego oraz zakup urządzenia kontrolno - pomiarowego i dozującego chemię basenową.
Jeśli chodzi o ochronę środowiska i gospodarkę komunalną zaplanowana kwota 4.145.000 zł obejmuje głównie kontynuację rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Libiąża Wielkiego, w ul. Jazdówka, Spokojnej, Żniwnej, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Floriańskiej i Jagiełły w Libiążu (kwota 2 400 000 zł). Dodam, że nadal udzielać będziemy dopłat do przydomowych oczyszczalni ścieków i na ten cel przewidziano 100.000 zł. Rozpoczęta zostanie budowa kanalizacji sanitarnej w Żarkach (kwota 636 000 zł). Ponadto planujemy dalsze działania na rzecz obniżenia poziomu niskiej emisji na obszarze Gminy Libiąż poprzez wymianę starych kotłów węglowych na nowe, niskoemisyjne kotły węglowe oraz gazowe w kwocie 781.050 zł. Zadanie jest również współfinansowane ze środków unijnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 569.493 zł.
Za 150.000 zł zabudowane zostaną słupy wraz z lampami LED i linią oświetleniową na ul. Mlecznej i odcinku ul. Jaworowej w Libiążu oraz odcinku ul. Zacisze w Żarkach. Ponadto zostaną opracowane projekty na oświetlenie placu zabaw i boiska przy ul. Wilczej, odcinka ul. Łąkowej i odcinka ul. Paprociej w Libiążu. Bardzo ważnym zadaniem z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb wspólnoty lokalnej jest rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Libiążu, która pochłonie aż 1.200.000 zł. Planujemy również przebudowę lokalu użytkowego w budynku przy ul. Jaworowej 7-9 w Libiążu na cele mieszkaniowe (kwota 142 000 zł) oraz dalszą modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta (kwota: 13 000 zł).


W sferze oświaty będziemy kontynuować modernizację szkół i przedszkoli, by były przyjazne oraz oferowały wysoki poziom wychowania i kształcenia. Tu wymienić należy:
• Wykonanie hali łukowej nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Żarkach – (kwota 570 000 zł),
• Modernizację terenu wokół szkoły wraz z wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Libiążu (245 000 zł),
• Modernizację szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu - etap I (kwota 70 000 zł),
• Wykonanie monitoringu wokół hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu (kwota 15 000 zł),

 

W zakresie kultury wydatki majątkowe obejmują dotacje celowe dla Libiąskiego Centrum Kultury na kontynuację zadania pn. „Wzmocnienie oferty kulturalnej Libiąskiego Centrum Kultury poprzez podniesienie standardów infrastruktury oraz zakup wyposażenia” (kwota 333 161 zł), dofinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz na wykonanie klimatyzacji w siłowni LCK (kwota 25 000 zł). Kontynuować będziemy również wdrażanie projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 i zakładającego m.in. uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego w UM w Libiążu oraz szeroką ofertę e-usług dla Mieszkańców.


Warto nadmienić, że w ramach wydatków bieżących podejmowane są liczne działania społeczne, tzw. projekty miękkie. Mianowicie Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Świetlica Środowiskowa w Libiążu realizują programy dofinansowane ze środków unijnych mających na celu aktywizację społeczną oraz poprawę więzi rodzinnych. Dalej będziemy dbać o nowości wydawnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w jej filiach w Żarkach i w Gromcu. W szkołach realizowany będzie program „Aktywna Tablica”. W dalszym ciągu wspierać będziemy najzdolniejszych uczniów naszej gminy. Zaproponujemy również Mieszkańcom bardzo atrakcyjny program uczczenia rocznicy 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nadal finansować będziemy płatne patrole policji.
Reasumując, przedłożony Państwu budżet na 2018 r. oceniam jako najlepszy od 10 lat, czyli od czasu odkąd objąłem funkcję Burmistrza Libiąża. Nastawiony jest na zakończenie rozpoczętych działań, programów i projektów. To budżet adresowany do Mieszkańców niemal w każdej sferze ich życia. Przyświeca mu też idea porządkowania i odnowa przestrzeni publicznej gminy, podnoszenie jej atrakcyjności oraz tworzenie miejsc wypoczynku rodzinnego i sportowej aktywności Mieszkańców. Jest w nim szereg działań spektakularnych i trudnych jak np.: budowa basenu, ale stanowią one dla nas wyzwanie, bo są bardzo oczekiwane przez wspólnotę samorządową.


Gmina Libiąż od kilku już lat sytuuje się w czołówce jeśli chodzi o wielkość wydatków majątkowych. To był nasz cel i droga rozwoju, którą od lat konsekwentnie podążaliśmy. Jednakże to budżet na 2018 rok osiąga najwyższy wskaźnik inwestycyjny w historii libiąskiego samorządu – 22,2%.


Dziękuję za ten historyczny budżet przede wszystkim Pani Skarbnik, moim najbliższym współpracownikom, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz radnym rady miejskiej w Libiążu. Jestem naprawdę dumny z tego, że mogę go dziś Państwu zaprezentować.

 

 

 

   
© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.