PL EN IT FR

NAZWA SPRAWY

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE

UWAGI I  INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Stypendium szkolne przyznawane jest na:
a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
b) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka.

2. Pomoc materialna przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Świadczenia pomocy materialnej, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Stypendium udzielane jest uczniom zamieszkałym na terenie gminy Libiąż.

5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

6. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego realizowana jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedłożeniu oryginalnych faktur i rachunków wystawionych na Wnioskodawcę.

7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 514,00 zł netto.  Od dnia 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego i będzie wynosiło 528,00 zł dla osoby w rodzinie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358). 

8. Uczeń traci prawo do stypendium, jeśli:
a) przerwał naukę w szkole;
b) został skreślony z listy uczniów;
c) ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium szkolnego.

9. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

10. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

11. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 

 

 

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Dziennik Podawczy, Urząd Miejski w Libiążu, ul. Działkowa 1.

 

OPŁATY

Bez opłat

 

FORMA ZAŁATWIENIA

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

 
· Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Libiąża, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 Kpa).
· Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 Kpa).
· W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kpa).
· Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna (nie przysługuje od niej odwołanie) i prawomocna (nie przysługuje od niej skarga do sądu administarcyjnego) (art. 127 a § Kpa).
· Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

PODSTAWA PRAWNA

 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Uchwała Nr XXXIV/230/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Libiąż.
3.  Uchwała Nr XL/283/2018 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Libiąż
 
 

SPRAWĘ ZAŁATWIA

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Libiążu ul. Działkowa 1
 
Pokój nr 110, I piętro, tel. (32) 624-92-40

 

 

Załączniki

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.pdf »

ZAŚWIADCZENIE (6).pdf »

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.