PL EN IT FR

Aktualny serwis informacji dla NGO oraz zaproszenia na konferencje i szkolenia

 

 

  Program  „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży - Kliknij

 

 

Bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania nowych wzorów ofert oraz sprawozdań w urzędowych konkursach - Kliknij

 

 

Pomoc dla organizacji pozarządowych

 

 

 

•  Ośrodek wspierania inicjatyw gospodarczych

Więcej informacji na stronie:  www.owig.pl

 

   

•  Portal organizacji pozarządowych

  Więcej informacji na stronie:  www.ngo.pl

 

   

•  Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszyscy projektodawcy, którzy chcą skorzystać z wsparcia EFS mogą dzięki ośrodkom: 
- odbyć szkolenia w zakresie przygotowania projektów EFS; są one prowadzone przez akredytowanych trenerów (dotyczą one m.in. zarządzania projektem, jego monitoringu i kontroli finansowej);


- uczestniczyć w szkoleniach specjalistycznych, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio problematyki objętej wsparciem EFS (np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości);
 

- skorzystać z pomocy doradców świadczących doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek do EFS, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów; 
 

- skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy promują lokalne inicjatywy współpracy, inspirują w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty oraz wspierają w zakresie diagnozowania lokalnych potrzeb i tworzenia planów działania;
 

- dokonać wstępnej oceny wniosków;


- uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących Europejski Fundusz Społeczny.

 
Szczegóły na stronie  www.roefs.pl

 

•  Fundusze Europejskie w Małopolsce -  Centrum Informacyjne FEM 

-  Sieci Punktów Informacyjnych „Fundusze Europejskie w Małopolsce”.

 

Szczegóły na stronie internetowej  www.fundusze.malopolska.pl

 

 

Programy i konkursy

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania  działalności organizacji pozarządowych  z kilku nowych programów wsparcia. W najbliższym czasie dofinansowanie można uzyskać m.in. z następujących źródeł:

 

•  Konkurs "Małe projekty"

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do rozwoju tego obszaru - przede wszystkim do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrody i kultury oraz wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego Partnerstwa na Jurze

Szczegóły na stronie:  www.partnerstwonajurze.pl
 

•  Konkurs „Nasza wieś naszą szansą”  na projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi -  www.fww.org.pl  oraz  www.witrynawiejska.org.pl


•  Program „Młodzi Menedżerowie Kultury”  – dla osób w wieku 15-25 lat, które chcą zrealizować projekty kulturalne w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców -  www.e.org.pl


•  Konkurs „Na dobry początek”  dla instytucji nie nastawionych na zysk  z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, które chcą zrealizować projekt edukacyjny, skierowany do małych dzieci -  www.fundacja–steczkowskiego.pl

 

•  Konkurs  "Równać szanse" - Program Polsko-Amerykańskiej Fundacij Wolności

http://www.rownacszanse.pl/

 

 

Szczegółowe informacje na temat wymienionych konkursów i zasad składania dokumentów uzyskać można na podanych stronach internetowych.
 

 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.