PL EN IT FR

  Wydział Ochrony Środowiska

 

 

 

Do zakresu działań Wydziału Ochrony Środowiska należą: 
 
1) prowadzenie działań na rzecz kształtowania systemu terenów zieleni, programów w zakresie utrzymania terenów zieleni i ochrony przyrody, poprawy estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego gminy, 
2) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ochrony środowiska w zakresie objętym właściwością gminy, oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków ekologicznych,
3) koordynacja wpływów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 
i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie, oraz koordynacja udzielanych dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
4) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wydawanie decyzji o wymiarze administracyjnych kar za zniszczenie zieleni, usuwanie drzew lub krzewów bez zezwoleń,
5) współudział w opracowywaniu programów rozwoju gminy w zakresie ochrony środowiska, 
rolnictwa i leśnictwa,
6) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym postępowań administracyjnych w sprawach zmiany stanu wody na gruntach, 
7) udzielanie dofinansowania do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych oraz przyjmowanie zgłoszeń do eksploatacji przydomowych oczyszczalni,
8) prowadzenie spraw dotyczących ochrony powietrza, w tym udzielanie dofinansowania do wymiany przez mieszkańców kotłów i pieców węglowych na niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz opracowanie programów w tym zakresie,
9) współdziałanie z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, 
z organizacjami społecznymi i innymi w zakresie ochrony rzek, potoków przebiegających w granicach administracyjnych gminy, 
10) gospodarka odpadami w zakresie objętym właściwością gminy, w tym:
a) spraw dotyczących odbierania nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat z tego tytułu,
b) usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych z terenu gminy zgodnie z przyjętymi zasadami,
c) wydawanie opinii w sprawach dotyczących gospodarki odpadami,
d) przyjmowanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami na terenie gminy,
e) prowadzenie sprawozdawczości,
f) nakazywanie posiadaczowi odpadów ich usunięcia z miejsc nie przeznaczonych na ich składowanie.
11) prowadzenie spraw wynikających z prawa geologicznego i górniczego w zakresie: 
a) sporządzania opinii do wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
b) sporządzania opinii do decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych,
c) sporządzania opinii do planu i zmiany planu ruchu zakładu górniczego i wykonywania robót górniczych,
d) sporządzania opinii do planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego,
12) prowadzenie spraw w zakresie wykonywania obowiązków utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym:
a) oczyszczanie gminy (dróg, placów, parkingów i innych gruntów gminnych 
z odpadów, zanieczyszczeń,   likwidacja dzikich wysypisk śmieci),
b) zakup, naprawy i utrzymanie koszy ulicznych, 
c) gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawozdawczość, edukacja oraz współpraca z Międzygminnym Związkiem „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie w tym zakresie,
d) kontrola realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy.
e) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem zbierania, transportu 
i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, 
f) prowadzenie spraw deratyzacji na terenie gminy,
13) utrzymywanie obiektów małej architektury na gminnych terenach zieleni (m.in. ławek, pergoli, itp)
14) opracowywanie gminnych programów ochrony środowiska, programów usuwania wyrobów azbestowych, koordynacja zapisanych zadań, sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań z ich realizacji, oraz opiniowanie wojewódzkich programów z zakresu ochrony środowiska,
15) prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć,
16) gromadzenie i przetwarzanie informacji o środowisku oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów o dokumentach dotyczących środowiska,
17) prowadzenie ewidencji:
a) zbiorników bezodpływowych,
b) przydomowych oczyszczalni ścieków,
c) odpadów zawierających azbest.
18) wydawanie (cofanie, odmowa) zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
a) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
b) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarń zwłok zwierząt i ich części,
c) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oraz kontrola realizacji warunków określonych w w/w zezwoleniach   i sprawozdawczość,
19) współdziałanie z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, z organizacjami społecznymi w sprawach profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego, poprawy warunków hodowli i zwalczania zakaźnych i pasożytniczych chorób zwierzęcych i chorób odzwierzęcych,
20) współdziałanie z organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz ochrony i opieki nad zwierzętami,
21) opiniowanie zasad gospodarki łowieckiej,
22) sprawy w zakresie wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy,
23) aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych,
24) nadzór nad gospodarką leśną w lasach gminnych,
25) nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych, 
26) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
27) realizacja zadań wynikających z ustawy o Izbach Rolniczych,
28) prowadzenie inwestycji i remontów wskazanych przez burmistrza.
 
 
powrót

© 2008-2019 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.