Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Nabór będzie prowadzony od 21.09.2020 r. do 28.09.2020 r.

Nabór wniosków będzie powtarzany w sytuacji pozostawania środków rezerwy KFS w dyspozycji urzędu.

Pula środków finansowych na 2020 rok w ramach rezerwy KFS wynosi 200.000,00 zł.

O dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie chrzanowskim, który wpisuje się w jeden z priorytetów wydatkowania rezerwy KFS określonych w 2020 roku przez Radę Rynku Pracy:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

UWAGA!
Wnioski składane w 2020 r. mogą być uwzględnione w ramach:

 • priorytetu a) – należy udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności poprzez złożenie stosownego oświadczenia o jego posiadaniu.
 • priorytetu b) – należy wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia, jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie. W ramach niniejszego priorytetu są dofinansowywane formy kształcenia ustawicznego, które pomogą zniwelować lub zapobiec powstawaniu luk czy braków w kompetencjach cyfrowych pracowników i pracodawców.
 • priorytetu c) – należy wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi odpowiednio w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej lub Warsztatach Terapii Zajęciowych.
 • priorytetu e) – należy dołączyć do wniosku oświadczenie o niekorzystaniu ze środków KFS w latach 2017-2019. Nie ma znaczenia czy w tym czasie pracodawca składał wniosek    i nie otrzymał środków, czy też w ogóle nie był zainteresowany KFS. Złożone oświadczenie dotyczy wniosków składanych na terenie całego kraju, a nie tylko do konkretnego powiatowego urzędu pracy.

Planowane kształcenie ustawiczne finansowane ze środków rezerwy KFS  musi się rozpocząć w bieżącym roku i w tym roku musi zostać sfinansowane z tych środków.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 24 Regulaminu, „W przypadku otrzymania przez Pracodawcę środków z KFS w ramach limitu podstawowego oraz ubiegania się o środki z rezerwy KFS, kwota limitu rocznego na jednego uczestnika może wzrosnąć o 100 % przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 117), a także z obowiązującym „Regulaminem przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie w roku 2020″.                                      

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. wielkość przedsiębiorcy;
 8. okres prowadzenia działalności przez pracodawcę;
 9. współpraca w zakresie korzystania przez pracodawcę ze wsparcia w ramach środków KFS;
 10. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem otrzymanego limitu środków.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w urzędzie Wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców wraz z wymaganymi załącznikami.               

Wniosek bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia!

W przypadku złożenia przez Pracodawcę w okresie naboru kilku wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS, będą one podlegały rozpatrywaniu i ocenianiu, jako jeden wniosek.

Wnioski należy składać w terminie ogłoszonego naboru:

 • w wersji papierowej – na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu w godz. od 7.30 do 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu, nie data stempla pocztowego) lub
 • w wersji elektronicznej – z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Źródło: PUP w Chrzanowie