Samorząd Województwa Małopolskiego również w roku 2021 przeznaczył środki w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie starania aby poprawić wydajność uprawną pól, poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych. Pomoc finansowa przyznawana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

1) konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,

2) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,

3) konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),

4) usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Spółki Wodne działające na terenie Województwa Małopolskiego lub Związki Spółek Wodnych, których Spółki Wodne działają na terenie Województwa Małopolskiego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do 31 marca 2021 roku. W przypadku dostarczenia wniosków pocztą, decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Małopolskiego.Wnioski należy składać/przesyłać na adres:Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoDepartament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich30-017 Kraków,ul. Racławicka 56.

Wzór wniosku oraz zasady naboru przyjęte Uchwałą Nr XVII/227/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. dostępne są na stronie internetowej: bip.malopolska.pl > Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego > Rolnictwo >Realizowane procedury > Dotacja dla spółek wodnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Wywiał – Głównym Specjalistą w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów