Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Razem Silniejsi – Integracja Środowisk Abstynenckich w Walce o Siebie i Rodzinę

Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zmian.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXXII/240/2017 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Libiąż na 2018 rok”, ogłasza konkurs ofert na realizację…

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie promocji zdrowia psychofizycznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo

O G Ł O S Z E N I E GMINA LIBIĄŻ – URZĄD MIEJSKI w LIBIĄŻU 32 – 590 Libiąż ul. Działkowa 1 tel. 32 627-13-11; 624-92-00; fax 32 624-92-90; e-mail: urzad@libiaz.pl działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003…