Ogłoszenie Burmistrza

W  wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii, w ramach których prowadzone będą systematyczne zajęcia treningowe, zajęcia szkoleniowe, turnieje i zawody…