Libiąscy radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Jackowi Latko za 2018 rok. Zapoznali się także z raportem o stanie gminy.

Raport jest dostępny na stronie internetowej www.libiaz.pl. We wtorek podczas sesji zaprezentowano go także radzie miejskiej. Zanim radni przeszli do procedowania uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza Libiąża za 2018 r., zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym oraz informacjami o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Następnie odczytano uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Libiąż za 2018 r. Pozytywną opinię przedstawiła także Komisja Rewizyjna RM w Libiążu. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Udzielili też burmistrzowi Libiąża absolutorium.

W podstawowych wielkościach realizacja budżetu gminy Libiąż na 2018 r. przedstawia się następująco: dochody zostały wykonane w kwocie 87.613.702,03 zł (106,90% dochodów planowanych), wydatki zostały wykonane w kwocie 94.484.026,62 zł (co stanowi 95,87% wydatków planowanych), a wydatki majątkowe wyniosły 18.889.670,40 zł (co stanowiło ogółem 20% wydatków) i zostały zrealizowane w 88,36%. Ponadto rok 2018 zamknął się nadwyżką wynoszącą  prawie 12 mln zł.

– Ubiegły rok pod względem skali jakościowej i ilościowej inwestycji zadowolił mieszkańców niemal we wszystkich dzielnicach Libiąża oraz w sołectwach Żarki i Gromiec. Zaplanowana w 2018 r. rekordowa liczba zadań majątkowych została prawie w całości zrealizowana. Staraliśmy się tak planować budżet zeszłoroczny, aby zakończyć i wykonać najpilniejsze zadania zważywszy na konieczność rozpoczęcia budowy krytej pływalni – mówił burmistrz Jacek Latko.

Całość przemówienia burmistrza Libiąża

Całość przemówienia burmistrza Libiąża