Na  podstawie  art. 4 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/126/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Libiąż zawiadamia się, że:

1/   Termin przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy Libiąż wyznacza się w dniach od: 12 kwietnia do 12 maja  2021 r.

2/   Deratyzacją obejmuje  się:

 • węzły ciepłownicze,
 • studzienki przyłączy kanalizacyjnych,
 • kanalizację sanitarną i deszczową,
 • korytarze, pomieszczenia piwniczne,
 • miejsca gromadzenia odpadów komunalnych,
 • pomieszczenia produkcyjne, magazyny,
 • tereny oczyszczalni ścieków.

3/   Właściciele nieruchomości lub zarządcy powinni stosować preparaty zarejestrowane
w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadające pozwolenie na obrót, wydane przez Ministra Zdrowia (Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych – Dz.U. z  2021 r.  poz. 24), oraz powinni pozyskać karty charakterystyki zastosowanych preparatów.


4/  Powszechną akcję odszczurzania należy przeprowadzić następująco:

 1. przed wyłożeniem trucizny należy:
 2. dokładnie oczyścić miejsca,  w których  będzie wykładana trucizna,
 3. zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów,
 4. uniemożliwić szczurom dostęp do wody,

b)   w dniu 12 kwietnia 2021 r. wyłożyć trutkę zgodnie z pouczeniem dołączonym do opakowania w miejscach, w których pojawiają się szczury; w miejscach wyłożenia trutki należy umieścić ostrzeżenia „Uwaga Trucizna”,

 • wyłożone trutki powinny pozostać na miejscu do dnia 12 maja 2021 r. oraz powinny być uzupełniane w miarę spożywania przez gryzonie,                                                                                         
 • w czasie wyłożenia preparatów zachować szczególną ostrożność tzn. uniemożliwić dostęp dzieciom, zwierzęta domowe trzymać w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa,
 • padłe gryzonie należy na bieżąco przekazywać do zakładu unieszkodliwiającego padłe zwierzęta lub do przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbiórki padłych zwierząt,
 • po przeprowadzonej akcji należy zebrać resztki trutki; w zakresie postępowania                       ze środkiem obowiązuje sposób określony przez producenta w karcie bezpieczeństwa.

Pouczenie:

Kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny do 1500 złotych lub karze nagany /Art.117 Kodeksu Wykroczeń/.

                       Burmistrz Libiąża
(-) Jacek Latko