Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórce i budowie, oraz remoncie obiektów inżynieryjnych linii kolejowej nr 93, w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:…

Konkurs plastyczny „Gmina Libiąż & Górnik Zabrze – Łączy nas piłka nożna”

Zapraszamy wszystkie dzieci z Gminy Libiąż w wieku 7-12 lat do udziału w konkursie plastycznym pn. „Gmina Libiąż & Górnik Zabrze – Łączy nas piłka nożna”. Celem konkursu jest m.in. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych dzieci Gminy Libiąż, motywowanie dzieci do rozwijania pasji artystycznych i sportowych.Temat pracy konkursowej musi nawiązywać do tytułu konkursu „Gmina Libiąż…

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 12/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.100.2019) z 19 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 na odcinku nr 1 od km 0,557 do…

Województwo Małopolskie wspiera spółki wodne i ich związki

Po raz kolejny Województwo Małopolskie wspiera spółki wodne i ich związki. Tylko w tym roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz dofinansowanie do inwestycji w tym zakresie zarząd województwa przeznaczył 600 tys. zł. Wnioski o przyznanie dotacji będzie można składać do 31 marca. Zgodnie z ustawą prawo wodne spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej otrzymanej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące…

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Libiąż na rok szkolny 2020/2021 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem…

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Libiąż

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.184.VIII.2020 Burmistrza Libiąża z dnia 08.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Libiąż, podaję do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa Gromiec i Sołectwa Żarki poniższe informacje: § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów: 1). Statutu Sołectwa Gromiec, w sołectwie Gromiec, 2). Statutu Sołectwa…