Ogłoszenie o konsultacjach społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Libiąż

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.184.VIII.2020 Burmistrza Libiąża z dnia 08.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Libiąż, podaję do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa Gromiec i Sołectwa Żarki poniższe informacje: § 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów: 1). Statutu Sołectwa Gromiec, w sołectwie Gromiec, 2). Statutu Sołectwa…

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania AGN.6821.42.2019.PF16.PKK22

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Starosta Chrzanowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowejzawiadamia że na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500…

Wybory Rady Sołeckiej w Gromcu

W związku z wyborem w dniu 24 listopada 2019 roku w sołectwie Gromiec sołtysa na kadencję 2019 – 2022, zachodzi konieczność wyboru członków Rady Sołeckiej w Gromcu w terminie 30 dni od dnia wyboru sołtysa. Burmistrz Libiąża na podstawie Zarządzenia Nr 0050.168.VIII.2019 z dnia 28.11.2019 r. zwołuje zebranie wiejskie na dzień 14 grudnia 2019 roku,…