Rozpoczęła się budowa chodnika przy ul. Beskidzkiej w Libiążu

Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 933 (ul. Beskidzka). Zadanie jest realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wspólnie z gminą Libiąż. Wartość przedsięwzięcia to 613 340,96 zł, z czego połowę kosztów poniesie Gmina Libiąż.  Informujemy, że w tym rejonie będą występować czasowe utrudnienia związane z ruchem wahadłowym pojazdów.

Kampania Instytutu Książki pn. „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

Uczniowie klas I szkół podstawowych z terenu gminy Libiąż otrzymali bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą, w ramach zainaugurowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kampanii Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Na wyprawkę czytelniczą składają się książka „Pierwsze czytanki dla …” zawierająca teksty prozatorskie i poetyckie klasycznych i współczesnych polskich autorów w opracowaniu graficznym mistrza polskiej ilustracji…

Dzień Edukacji Narodowej 2019

Dzień Edukacji Narodowej  –  święto  nauczycieli  i  wszystkich pracowników oświaty – jest dniem szczególnym, jest okazją do złożenia podziękowań za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i przedszkoli. To także czas na złożenie życzeń: zdrowia, wytrwałości oraz umiejętności radzenia sobie z zawodowymi wyzwaniami, a także umiejętności czerpania z pracy zadowolenia i…

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Libiąż ma swojego posła! Jest nim ponownie Pan Krzysztof Kozik. W imieniu władz Libiąża składamy Panu Posłowi serdeczne gratulacje i życzymy samych sukcesów oraz owocnej pracy na rzecz mieszkańców gminy Libiąż. Jesteśmy przekonani, że godnie będzie reprezentował interesy naszej Małej Ojczyzny, a dzięki niemu głos libiąskiego samorządu będzie w polskim parlamencie lepiej słyszalny.

Niecodzienni goście w Urzędzie Miejskim w Libiążu

W ubiegłym tygodniu mieliśmy zaszczyt gościć w Urzędzie Miejskim w Libiążu reporterów z Tadżykistanu.  Młodzi Tadżykowie: Zaynura Barotova, Madina Saidshoeva, Amonzhon Makhkmadov, Firdavs Abdujalilov przyjechali do Polski w ramach projektu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych „Dziennikarskie wybory – doświadczenia Polski dla Tadżykistanu” – program RITA – Przemiany w Regionie, który jest realizowany przy współpracy z tygodnikiem Ziemi…

Informacja dla rolników

Urząd Miejski informuje, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach rolnych, spowodowane wystąpieniem w 2019 r. niekorzystnych zjawisk (suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi) mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do…

Walka z patologiami przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – petycje i wnioski do Gmin – sposobem na usprawnienie funkcjonowania JST-6

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz – w załączonym pliku sygnowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem – stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej…

Protokół z konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji byłprojekt Uchwały Rady Miejskiej w Libiążu w sprawie: „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Data konsultacji: Konsultacje przeprowadzone były w terminieod dnia23 września 2019 r. do dnia 04 października 2019 r. Forma konsultacji: Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o…