O G Ł O S Z E N I E

GMINA LIBIĄŻ – URZĄD MIEJSKI w LIBIĄŻU

32 – 590 Libiąż ul. Działkowa 1

tel. 032 627-13-11; 624-92-00; fax 032 624-92-90; e-mail: urzad@libiaz.pl

Burmistrz Libiąża 

działając na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Nr XXXIX/262/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Libiąż oraz zgodnie z Uchwałą Nr XL/274/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż i Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

ogłasza otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Libiąż

w zakresie rozwoju sportu, w kategorii dyscypliny sportowej – piłka nożna, na terenie Gminy Libiąż w 2019 roku.

 1. Wysokość środków

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2019 wynosi 60.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Dotacja może być przyznana na rzecz klubów sportowych, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Libiąż.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie wniosku, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/262/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22.08.2014 r. wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.libiaz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Wszystkie wnioski, muszą zawierać następujące załączniki:
  1. kopię aktualnego odpisu z KRS-u lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  1. statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy,
  1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok lub za okres działalności,
  1. kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe trenerów i instruktorów,
  1. oświadczenie osób reprezentujących klub sportowy potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych oraz innych podmiotów.
 4. Zadanie z zakresu rozwoju sportu może być dotowane do wysokości 90% wydatków ogółem.
 5. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 6. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.
 7. W przypadku, gdy wnioskowana we wniosku kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 8. Terminowe złożenie poprawnego i kompletnego wniosku do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

Konkurs obejmuje wnioski, które będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy i nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2019 roku.

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie i ubiegające się o dotację powinny spełnić w szczególności następujące warunki:

a) złożyć w terminie poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami,

b) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

c) dysponować bazą sportową do realizacji zadania,

d) planowane zadanie realizować na terenie Gminy Libiąż.

Szczegółowy zakres i warunki zleconego zadania, określi umowa.

IV. Termin składania wniosków.

Wnioski należy składać do dnia 19 lipca 2019 roku – bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Libiążu, ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż w biurze podawczym lub w sekretariacie (II piętro, pokój nr 200), w zamkniętej, opisanej kopercie zawierającej nazwę i adres podmiotu składającego wniosek z dopiskiem: „otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Libiąż w zakresie rozwoju sportu, w kategorii dyscypliny sportowej – piłka nożna, na terenie Gminy Libiąż w 2019 roku”.

V. Tryb i kryteria zastosowane przy ocenie wniosków.

1.Wnioski będą weryfikowane i opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Libiąża pod względem formalnym.

2. Kryteria formalne brane pod uwagę przy ocenie wniosków:

 1. zgodność zadania przedstawionego we wniosku z zadaniem określonym w ogłoszeniu,
 2. wniosek posiada wypełnione wszystkie punkty formularza,
 3. wniosek zawiera wymagane załączniki,
 4. wniosek złożony na właściwym formularzu,
 5. wniosek złożony w terminie określonym w ogłoszeniu,
 6. wniosek złożony przez podmiot uprawniony,
 7. wniosek podpisany przez osoby do tego upoważnione zgodnie z zapisami odpowiednio: statutu, KRS-u, ewidencji.

3. Kryteria merytoryczne brane pod uwagę przy ocenie wniosków:

 1. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
 2. liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych, liczba drużyn trenujących w danym klubie sportowym (Rozdział II, pkt 1 wniosku)
 3. częstotliwość treningów, podać tygodniową liczbę godzin treningów (Rozdział II, pkt 4 wniosku),
 4. czy trenuje w klubie grupa seniorów,
 5. wysokość ponoszonych nakładów finansowych związanych z:
 6. utrzymaniem obiektów sportowych lub
 7. korzystaniem z obiektów sportowych,
 8. planowane uczestnictwo w rozgrywkach sportowych i zawodach organizowanych przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe,
 9. udział własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł,
 10. w przypadku podmiotów po raz kolejny występujących o dotację brana będzie pod uwagę dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem – wiarygodność, rzetelność i terminowość rozliczeń.

4.Wielkość przyznanych środków finansowych będzie zależna od wysokości środków budżetowych przewidzianych na realizację zadania.

5.Ostateczną decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu wniosku oraz udzieleniu i wysokości dotacji podejmie Burmistrz Libiąża.

VI. Termin wyboru wniosków do 5 sierpnia 2019 r.

O wynikach rozstrzygnięcia otwartego konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. Ponadto wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Libiążu w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

VII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne tego samego rodzaju w roku poprzednim wynosiła:

– 273.600,- zł – zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/262/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Libiąż oraz

– 6.400,- zł – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie małego grantu.

Libiąż, dnia 28.06.2019 r.