Administratorem Cmentarza Komunalnego przy ul. Ks. St. Pieli w Libiążu jest:

Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu, ul. Paderewskiego 2 w Libiążu

W celu uzgodnienia  formalności związanych m.in. z pochówkiem, dochowaniem do grobu, rezerwacją miejsca pod grób, ekshumacją, wjazdem na teren cmentarza, należy udać się na:

Targowisko Miejskie w Libiążu
pawilon murowany nr 1
tel. 604 829 431, mail: cmentarz@libiaz.pl
(od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 oraz w nagłych przypadkach w soboty od 800-1300).

,

Sprawy związane z korzystaniem z cmentarza można uzgodnić (w sytuacji nieobecności pracownika na Targowisku) również w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Libiążu przy ul. Paderewskiego 2
w Libiążu, tel. 32-627-73-38 mail: zmk@libiaz.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500).

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania zainteresowanych są dostępne u Administratora.

.

Wyszukiwarka osób pochowanych – cmentarz.libiaz.pl

Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Libiążu

Postanowienia ogólne

1.  Właścicielem cmentarza komunalnego, zwanego dalej cmentarzem, jest Gmina Libiąż.  

2.  Właściciel cmentarza może powierzyć wykonywanie niektórych usług związanych  z utrzymaniem cmentarza – administratorowi.  

3.  Cmentarz jest miejscem pochówku osób zmarłych niezależnie od ich narodowości, wyznania, światopoglądu, czy pochodzenia społecznego.

4. Cmentarz otwarty jest:

– od 1 kwietnia do 30 września w godzinach:   8:00 – 20:00,
– od 1 października do 31 marca w godzinach:   8:00 – 18:00.

Cmentarz może być otwarty w innych godzinach, z uwagi na uzasadnioną potrzebę np. święta. 

5. Informację o wydłużonym czasie otwarcia cmentarza oraz inne informacje dotyczące korzystania z cmentarza umieszcza się na tablicy ogłoszeń przy bramie cmentarnej.  

6. Ceremonie pogrzebowe odbywają się:

– od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, 

– w soboty w godzinach 8:00 – 14:00. 

Ceremonie pogrzebowe mogą odbywać się w innym terminie, po uzyskaniu pozwolenia od właściciela cmentarza.

7.  Wszystkie osoby korzystające z cmentarza zobowiązane są do:

– zachowania ładu, spokoju, powagi tego miejsca,

– zachowania czystości, w tym składowania odpadów w miejscach do tego celu przeznaczonych,

– uzyskania stosownych pozwoleń.

8. Wjazd na teren cmentarza wszelkimi pojazdami mechanicznymi, wymaga pozwolenia  właściciela cmentarza.

9. Na teren cmentarza nie wolno wprowadzać zwierząt.

Pochówek i ekshumacja

1.  Pochówek zmarłych odbywa się zgodnie z planem cmentarza z zachowaniem warunków ustalonych przez właściciela cmentarza, w grobach: ziemnych i murowanych.

2.  Dopuszcza się dochowanie zmarłych osób do istniejącego grobu, jeżeli warunki grobu  na to pozwalają.

3. Ekshumację zwłok i szczątków przeprowadza się wg odrębnych przepisów.

Opłaty  (zobacz cennik)

1.  Wysokość opłat za   korzystanie z cmentarza pobiera się wg cennika ustalonego w drodze zarządzenia Burmistrza Libiąża.

2. Opłatę za miejsce pod grób (tzw. pokładne) uiszcza się na okres 20 lat. Pokładne można  przedłużać o kolejne 20 lat.

3. Troska o przedłużenie terminu opłaty za miejsce pod grób, należy do rodziny zmarłego lub innej wyznaczonej osoby.

Likwidacja grobów 

1.  Działania związane z likwidacją nieopłaconego grobu (nieopłaconego pokładnego), rozpoczyna się po upływie 20 lat od chwili ostatniego pochówku w tym grobie.

2.  O zamiarze likwidacji grobu powiadamia się (w miarę możliwości) rodzinę zmarłego lub inną wyznaczoną osobę oraz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na okres minimum 1 roku.

Po tym okresie następuje fizyczna likwidacja grobu.

3.  Po opłaceniu pokładnego, następuje przywrócenie praw do miejsca pod grób. Do odnowionego pokładnego wlicza się również okres do tej pory niezapłacony.

Uchwala Nr XXI/143/2012 z dn. 11.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Libiążu  tutaj