NOWY SYS GOSP  ODPADAMI

DEKLARACJA

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga, aby każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej złożył deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Co to jest deklaracja ?
Deklaracja to prosty formularz zawierający potrzebne dane do określenia wysokości opłaty, w tym liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Należy jednak pamiętać, że liczba osób zamieszkujących to nie to samo co liczba osób zameldowanych. W deklaracji trzeba podać liczbę osób, które faktycznie zamieszkują daną nieruchomość. W przypadku różnicy pomiędzy liczbą osób zamieszkałych i zameldowanych należy podać powód, dlaczego nie zamieszkują one pod podanym adresem.
W przypadku mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych to spółdzielnia, wspólnota lub administrator składa deklarację w ich imieniu. Mieszkaniec zobowiązany jest natomiast do złożenia swojemu zarządcy nieruchomości informacji na potrzeby sporządzenia deklaracji.
Właściciele nieruchomości jednorodzinnej będą mogli złożyć deklarację osobiście lub wysłać pocztą.
Należy także pamiętać o konieczności rozwiązania umowy z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z nieruchomości.
Uwaga !
W przypadku nie złożenia deklaracji opłata zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej. Wysokość opłaty określona zostanie w oparciu o uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (biura, instytucje, sklepy, firmy, itp.) odbieranie odpadów odbywa się na starych zasadach, czyli na podstawie indywidualnych umów zawieranych z wybranym przez siebie przedsiębiorcą.
 
Gdzie mogę znaleźć druki deklaracji ?
Formularz deklaracji   w wersji elektronicznej jest dostępny poniżej, a w wersji papierowej w Biurze Związku, a także w Urzędach Miejskich w Chrzanowie, Libiążu i Trzebini, oraz u Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych.
Gdzie złożyć deklaracje ?
Deklaracje należy złożyć osobiście w siedzibie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” lub przesłać pocztą.
Adres siedziby Związku:
Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”
ul. Piłsudskiego 4 (I piętro)
32-500 Chrzanów
Uwaga !
Dodatkowo w Urzędzie Miejskim w Libiążu i Urzędzie Miasta w Trzebini pracownicy Związku będą pełnić dyżury, w trakcie których pomogą wypełnić i przyjmą deklarację,   udzielą pełnych informacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
(Sprawdź terminy dyżurów w Twoim urzędzie)
Jaki jest termin na złożenie deklaracji ?
Termin składania pierwszej deklaracji upływa w dniu 30 kwietnia 2013 r.
Kolejną deklarację złożymy, jeśli doszło do zmiany danych zawartych w deklaracji – np. jeden z domowników wyjechał do pracy na kilka miesięcy lub urodziło się dziecko. Deklaracje będą składane na nowo również w przypadku ewentualnej zmiany stawek opłat.
Uwaga !
W przypadku zmiany danych nową deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany (również w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca).
 
Po co składamy deklarację ?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji. Oznacza to, że mieszkańcy sami deklarują, ile miesięcznie zapłacą Związkowi za swoje odpady.
Uwaga !
Związek może zweryfikować, czy mieszkańcy rzetelnie wypełnili deklarację.
Jak prawidłowo wypełnić deklarację – instrukcja
Poniżej można zobaczyć przykład, jak prawidłowo wypełnić deklarację.
W razie jakichkolwiek wątpliwości informacji udzielają pracownicy Biura Związku telefonicznie pod numerem (32) 62-32-908 wew. 25 lub drogą elektroniczną odpady@mzgk.chrzanow.pl
Do pobrania:

 

 

 

 


3 314 KB
Uchwała nr 7/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

340 KB
Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych.

4 634 KB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

 


120 KB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

 


4 897 KB
 

Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  – budynki jednorodzinne

 


1 743 KB
Informacja na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym – mieszkańcy budynków wielorodzinnych.

 


63 KB
Informacja na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym – mieszkańcy budynków wielorodzinnych.

 


1 943 KB
 

Wzór prawidłowo wypełnionego formularza informacji na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym – mieszkańcy budynków wielorodzinnych.