INFORMACJE OGÓLNE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Libiążu powołana na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019, poz.2277), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Libiąża Nr 0050.23.VIII.2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządzeniem Burmistrza Libiąża Nr 0050471.VI.2014 z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodniczący GKRPA – Robert Cebula
Sekretarz – Roma Bigaj
Członkowie:
Agata Oleksiewicz
Anna Dudzik
Wiesława Jekiel
Lucjan Dworniczek
Grzegorz Tuligłowicz
Renata Totoń
Do osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można zgłosić się z problemami ogólnie pojętych uzależnień takich jak alkohol, narkotyki, hazard, internet, a także z problemem współuzależnienia. W spokojnym miejscu i przyjaznej atmosferze można porozmawiać o swoich obawach, wątpliwościach, możliwościach pomocy sobie, czy swoim bliskim.
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczenie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a szczególności:
1.Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
2. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3. Prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
4. Podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
5. Przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
6. Motywowanie i zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
7. Kierowanie osób na badania do biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
8. Udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie,
9. Kierowanie spraw do Sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu, wobec osób uzależnionych.