Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego pojawia się coraz więcej pytań ze strony mieszkańców gminy Libiąż, dotyczących działań pracowników urzędu związanych z monitorowaniem jakości powietrza. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców informujemy, że dzięki platformie znajdującej się na stronie https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza można sprawdzać stan powietrza w całym województwie małopolskim. Mieszkańcy mają możliwość śledzenia jakości powietrza w oparciu o dane ze stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Osoby zainteresowane bieżącym informowaniem o jakości powietrza zachęcamy do zapisania się do newslettera. Wystarczy podać swój adres email na stronie https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty, aby otrzymywać komunikaty o wprowadzeniu stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w poszczególnych obszarach Małopolski.

Dodatkowo od marca 2019 r.  został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego formularz pn. „Ekointerwencje” https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja, który daje możliwość zgłaszania naruszeń z zakresu środowiska, w szczególności: spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej, naruszenie przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę oraz sprzedaży węgla złej jakości. Zgłoszenia są automatycznie przekierowywane do organów odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli.

Rozpoczął się sezon grzewczy, dlatego przypominamy o ustawowym zakazie spalania odpadów w urządzeniach, które nie są przystosowane do tego celu.


Obowiązuje całkowity zakaz spalania śmieci !

Nie wolno spalać:

  • przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych pojemników i butelek po napojach,
  • zużytych opon i innych odpadów z gumy,
  • opakowań po rozpuszczalnikach, lakierach, farbach, po środkach ochrony roślin,
  • elementów drewnianych pokrytych lakierem (np. z mebli),
  • sztucznej skóry,
  • opakowań po farbach i lakierach,
  • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych
  • sztucznej skóry, odpadów zwierzęcych,
  • zmieszanych odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  (Dz.U.2019 poz.701) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów   lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka i środowisko. Zanieczyszczone powietrze powoduje schorzenia górnych dróg oddechowych, astmę oskrzelową, alergie pokarmowe, alergiczne zapalenia skóry. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Paląc śmieci w piecu, niszczymy instalacje kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną zapalenia się instalacji i pożaru domu, a nawet zatrucia czadem. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie.

Wobec powyższego  apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie materiał opałowy odpowiedni dla pieca, co  przyczyni się do poprawy jakości życia nas
i naszych sąsiadów !

Informuje się również, że  rozpoczęły się kontrole posesji pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej (Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw)  i zakazu spalania odpadów na terenie gminy Libiąż.

Kontrole te przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Libiążu, z upoważnienia wydanego przez Burmistrza Libiąża. Kontrole polegać będą na ustaleniu rodzaju paleniska domowego, rodzaju stosowanego paliwa, a w przypadku stwierdzenia spalania odpadów w paleniskach, pracownik Urzędu ma prawo do pobrania próbek popiołu, w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych określających skład spalanych odpadów. Właściciel nieruchomości winien: wskazać miejsca lokalizacji palenisk i miejsce składowania opału, przedstawić faktury za zakup paliwa opałowego oraz certyfikat na kocioł węglowy. W przypadkach utrudnień ze strony właściciela nieruchomości w kontroli może brać udział funkcjonariusz policji.

        Należy pamiętać, że utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych (w tym pobrania próbek popiołu z paleniska) stanowi przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego. 

Przypominamy również mieszkańcom, że do końca 2022 r. dozwolona będzie eksploatacja kotłów pozaklasowych, nazwanych potocznie „kopciuchami”, a do końca 2026 r. dozwolona będzie eksploatacja kotłów spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla 3 i 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012. Kotły 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. mogą być użytkowane bezterminowo.

Informacje dotyczące ochrony powietrza można uzyskać w Referacie ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Libiążu, tel. 32/ 6 271-311, wew. 235, 238, 221, 231.