A10520d0756956d57ed58dec37774ffeInformacja dla rolników dotycząca składania wniosków

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 
Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto (ARiMR) www.arimr.gov.pl.
W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:

swojego numeru identyfikacyjnego (numer ewidencji producentów), 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego w ewidencji producentów), kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu lub będą mieli kłopoty z wypełnieniem e-wniosku przez Internet uzyskają pomoc w biurach powiatowych ARiMR, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Izbach Rolniczych oraz u prywatnych podmiotów doradczych.

Aplikacja eWniosekPlus dostępna na stronie www.arimr.gov.pl od 15 marca 2018 r.


Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się o co najmniej jedną z płatności:
– jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 o inne płatności niż te wymienione powyżej. Skuteczne złożenie Oświadczenie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.

Oświadczenie składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.


W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W przypadku wydania Postanowienia rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, dlatego postanowienie takie zostanie wydane w terminie umożliwiającym złożenie wniosku.