Strefa aktywności

gospodarczej

przy ul. Rouvroy

Targowisko Miejskie

 

 

Targowisko

fot. Targowisko Miejskie przy ul. Rouvroy

 

 

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Rouvroy w Libiążu współfinansowana z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004–2006.

 

 

Całkowity koszt tej realizowanej przez dwa lata inwestycji wyniósł 9.223.851,92 zł. Dzięki przygotowaniu dobrego projektu gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 71,91 % wartości projektu tj. 6.466.425 zł oraz dotację z budżetu państwa 9,59 % tj. 862.190 zł. Z własnego budżetu gmina dołożyła zatem 18,50 % czyli 1.293.285 zł.

z Unii

    Europejskiej   

      z Budżetu   

      Państwa   

    z Budżetu 

Gminy

          RAZEM

Koszt Budowy Targowiska

6.466.425 zł

(71,91 %)

862.190 zł

(9,59 %)

1.293.285 zł

(18,50 %)

Koszt budowy
9.223.851,92 zł
Koszty kwalifikowane
8.992.481,84 zł

  tabela: Źródła finansowania budowy  Targowiska Miejskiego  wg wniosku aplikacyjnego

Skąd wynikła potrzeba budowy strefy?
Dawne targowisko miejskie przy ul. 1 Maja nie spełniało wymogów sanitarnych (brak kanalizacji, wodociągu o odpowiedniej średnicy), nie posiadało też odpowiedniej powierzchni do handlu i przechowywania towarów. Cechowała je niska jakość świadczonych usług, ze względu na niemożność wykorzystania instrumentów marchandisingu, trudności z dojazdem, brak parkingu. Ponadto, swoim prowizorycznym wyglądem targowisko psuło wizerunek miasta.

Dlaczego  wybudowano strefę przy ul. Rouvroy?
Ulica Rouvroy jest prostopadła do ul. Chrzanowskiej, zapewnia zatem swobodny dojazd do strefy klientom i zaopatrzeniowcom. Teren pod strefę przy ul. Rouvroy znajduje się w niedalekim sąsiedztwie starego targowiska, co jest ważne ze względu na przyzwyczajenia klientów i kwestie organizacyjne.

Co zostało wybudowane?
Za pieniądze unijne wybudowane zostały drogi dojazdowe oraz obiekty handlowo – usługowe, które gmina wydzierżawia podmiotom gospodarczym. Powstał ciąg pawilonów (66 pawilonów pod zadaszeniem, 13 pawilonów wolnostojących), stoiska do handlu odręcznego, bar, sanitariaty dla klientów i pracowników. Teren wzbogacony został o 130 miejsc parkingowych, zieleń, elementy małej architektury. Przewidziano także zadaszenie nad stoiskami i obiektami, które zapewnia komfort podejmowanych w tym miejscu decyzji rynkowych.

Kto znajdzie swoje miejsce w strefie?
Strefa aktywności gospodarczej to miejsce dla małych, rodzinnych podmiotów handlowo – usługowych i drobnego wytwórstwa. Intencją gminy jest jednak, by tradycyjne branże handlowe zostały wzbogacone i rozbudowywane o innowacyjne formy usług i towarów rzadkich, gwarantujące rozwój i konkurencyjność strefy.

Jakie są cele budowy strefy dla gminy?
Celem gminy jest stworzenie nowoczesnego pod względem warunków lokalowych i infrastrukturalnych miejsca do prowadzenia działalności biznesowej o zasięgu ponadlokalnym, generującego nowe miejsca pracy. Celem jest wzrost liczby klientów pozwalający na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego i stabilność ekonomiczną podmiotów, które zdecydują się na podpisanie umowy dzierżawy z gminą. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność strefy, a w ślad za tym atrakcyjność gminy dla inwestorów.

 

Oficjalne otwarcie Targowiska nastąpiło w dniu 17.10.2006r.

 

– To zdecydowanie najlepsze targowisko w całej Małopolsce i najpoważniejszy projekt zrealizowany jak do tej pory w całym województwie – stwierdził podczas otwarcia Marszałek Samorządu Wojewódzkiego Janusz Sepioł, charakteryzując, największą jak do tej pory inwestycję Libiąża, finansowaną w głównej mierze z funduszy unijnych.

Inwestycja, którą właśnie oddajemy ma swój początek w roku 1999, a więc jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, a także w poprzednim wieku. Żartobliwie można by powiedzieć, że ciągnęła się wiekami. – rozpoczął ceremonię otwarcia burmistrz Tadeusz Arkit. – Kiedy zaczęliśmy projektowanie tej inwestycji wizja realizacji była daleko skromniejsza od obecnej, chociażby dlatego, ze dużo skromniejsze były środki finansowe, jakimi mogliśmy dysponować. Okazało się, że z nowym XXI wiekiem pojawiają się nowe możliwości, weszliśmy do Unii Europejskiej, co pozwoliło nam, a nawet nakazało, myśleć po nowemu. To nowe myślenie spowodowane było przede wszystkim świadomością, że trzeba przygotować dobry projekt, taki, który uzyska uznanie ekspertów i dzięki temu otrzymamy wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Aby spełnić te wymagania należało zaprojektować targowisko na miarę XXI wieku – nowoczesne, zadaszone, z parkingami, strzeżone. Taki właśnie projekt oddajemy dzisiaj do użytku. Każdemu, kto chciał, stworzyliśmy możliwości przeniesienia się na nowe targowisko, organizując dla tych osób przetarg ograniczony. Wszystkim, którzy rozpoczynają działalność w tym miejscu życzę, aby nigdy nie brakowało tutaj klientów. Jestem też przekonany, że ten obiekt będzie dobrze służył naszym mieszkańcom, którzy będą mogli tutaj dokonać wygodnie zakupów, ale też przy tej okazji spotkać się i porozmawiać w ładnym i estetycznym otoczeniu.


 

Targowisko0

fot. Tereny przy ul. Rouvroy przed powstaniem Targowiska Miejskiego