1990 r. – (8 marca) reforma wprowadzająca w Polsce samorząd terytorialny.

1990 r. – (27 maja) pierwsze wybory do samorządu. W Libiążu została wybrana Rada Gminy i Miasta licząca wówczas 28 radnych. Funkcję radnych I kadencji pełnili: Maria Piotrowska, Andrzej Olszowski, Kazimierz Poznański, Zbigniew Lelito, Barbara Zając, Józef Twaróg, Antoni Świstak, Eugeniusz Owsiak, Zdzisław Para,  Janina Stryczek, Anna Strycharska – Kołodziejczyk, Jan Targosz, Gerard Sucherek, Mirosław Kośmider, Stanisław Gziut, Zdzisława Gałuszka, Marian Znaleźniak, Stanisław Deja, Stanisław Oleśkowicz, Adam Czachur, Henryk Niedzielczyk, Stanisław Bisaga, Stanisław Garlacz, Jan Gucik, Łucja Proksa, Piotr Lichota, Józef Zajas, Franciszek Rundzia. Libiąski Komitet Obywatelski „Solidarność” tym samym obsadził 27 z 28 miejsc w Radzie, uzyskując nad nią pełną kontrolę.

1990 r. – (4 czerwca) inauguracyjna sesja Rady Gminy i Miasta (kilka miesięcy później nazwa została zmieniona na: Radę Miejską). Przewodniczącą została Anna Strycharska – Kołodziejczyk, a wiceprzewodniczącymi: Stanisław Garlacz i Andrzej Olszowski. Rada posiadała 6 stałych komisji, w których zasiadały – oprócz radnych – również osoby spoza rady.

1990 r. – (15 czerwca) spośród radnych wybrany został pierwszy Burmistrz – Kazimierz Poznański. Rada wybrała również jego zastępcę – Antoniego Świstaka. W skład Zarządu Miejskiego weszli ponadto: Barbara Zając, Eugeniusz Owsiak i Marian Znaleźniak. Niebawem na stanowisko Skarbnika powołano Teresę Litwińską.

1994 r. – wybory samorządowe i początek II kadencji libiąskiego samorządu. Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Jacek Nowak, a funkcję jego zastępców pełnili: Franciszek Bigaj i Janusz Olszewski. Funkcję Burmistrza – decyzją Rady Miejskiej – objął ponownie Kazimierz Poznański. Na jego zastępców powołano: Stanisława Garlacza i Tadeusza Arkita. W skład Zarządu weszli również: Stanisław Piegzik i Kazimierz Sucheta.

1998 r. – kolejne wybory do samorządu lokalnego. Tym razem – oprócz radnych miejskich – wybierano również radnych powiatowych i wojewódzkich. Wybory do Rady Miejskiej odbyły się według zmienionej ordynacji wyborczej – w okręgach wielomandatowych, w systemie proporcjonalnym. Przewodniczącym Rady pozostał Jacek Nowak, a jego zastępcami wybrano: Zbigniewa Morawskiego i Huberta Szumniaka. Burmistrzem w wyniku decyzji Rady Miejskiej został Tadeusz Arkit, a jego zastępcami: Jacek Latko i Maria Siuda.

1999 r. – gmina Libiąż weszła w skład reaktywowanego powiatu chrzanowskiego oraz zmieniła przynależność wojewódzką – opuściła dawne województwo katowickie i wróciła do województwa małopolskiego.

2002 r. – kolejne wybory do samorządu lokalnego. Mieszkańcy Libiąża, Żarek i Gromca pierwszy raz w historii wybierali Burmistrza w głosowaniu bezpośrednim – zwyciężył Tadeusz Arkit, uzyskując już w pierwszej turze ponad 64% głosów.  Zmniejszona została liczba radnych do 21, a na czele tak odchudzonej rady stanął Jacek Nowak. Wiceprzewodniczącymi wybrano: Stanisława Bigaja i Jana Pająka.

2006 r.  – wybory do samorządu V kadencji. W pierwszej turze Burmistrzem został wybrany Tadeusz Arkit, uzyskując rekordowy i do tej pory niepobity wynik w pierwszej turze – ponad 72% głosów. Na czele Rady Miejskiej stanął najpierw Stanisław Bigaj, a w drugiej części kadencji Bogusław Gucik, z Antonim Wiażewiczem – jako zastępcą.

2008 r.  – wybory uzupełniające po wygranych przez Tadeusza Arkita wyborach do Sejmu. Decyzją większości mieszkańców nowym Burmistrzem został wybrany Jacek Latko. Funkcję zastępcy objął – obok Marii Siudy – Jarosław Łabęcki.

2010 r.  – wybory do samorządu VI kadencji. Burmistrzem w wyniku ponownego głosowania w II turze został Jacek Latko. Przewodniczącą Rady Miejskiej wybrano Bogumiłę Latko, a wiceprzewodniczącym Kazimierza Guta.

2014 r.  – wybory do samorządu VII kadencji. Rada Miejska została wybrana według ordynacji większościowej, w okręgach jednomandatowych. Burmistrzem został wybrany – z wynikiem ponad 52% głosów już w pierwszej turze – Jacek Latko. Przewodniczącą Rady pozostała Bogumiła Latko, a wiceprzewodniczącym Kazimierz Gut. W trakcie kadencji skład prezydium Rady Miejskiej został rozszerzony o drugiego wiceprzewodniczącego, którym został Dariusz Derendarz. Również w trakcie kadencji dotychczasowego zastępcę Burmistrza – Jarosława Łabęckiego – zastąpił Hubert Szumniak.

2018 r. – kolejne wybory do samorządu, którego kadencja została wydłużona do 5 lat. Burmistrzem po raz kolejny został wybrany już w I turze Jacek Latko – przy czym zgodnie z nowymi zasadami liczy się to jako pierwszy wybór na to stanowisko. Po 5 latach Burmistrz może być wybrany na kolejną kadencję, po czym już nie będzie mógł ubiegać się powtórnie o tę funkcję. Przewodniczącą Rady Miejskiej pozostała Bogumiła Latko, a funkcję wiceprzewodniczących pełnią: Bogusław Gucik i Dariusz Derendarz.

2020 r.  (27 maja) –   jubileusz 30-lecia libiąskiego samorządu i samorządu terytorialnego w Polsce. Z powodu epidemii koronawirusa zrezygnowano z hucznych obchodów.

Opracowanie: Łukasz Płatek