W dniu 20 marca 2018 r. Burmistrz Libiąża podpisał umowę dotyczącą dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.:  „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Broniewskiego w Gromcu na cele społeczne”.

 

 

Projekt ten został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” podczas ogłoszonego na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury dla przedsięwzięcia: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie.

Projekt ten został oceniony pozytywnie przez Zarząd LGD „Partnerstwo na Jurze” i został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w celu przygotowania umowy o przyznaniu pomocy.
Zakres projektu obejmuje:
– rozbiórkę istniejącego boiska asfaltowego wraz z urządzeniami sportowymi,
– demontaż ogrodzenia,
– budowę 3 wiat biesiadnych,
– budowę jednej wiaty grillowej,
– budowę zadaszonej sceny,
– wykonanie utwardzenia terenu działki pełniącego funkcję placu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem m. in. na miejsce taneczne, miejsca na dodatkowe stoliki biesiadne lub ekspozycje,
– wykonanie dojścia do wyżej wymienionego placu,
– wykonanie nowego ogrodzenia,
– nasadzenia zieleni.
Projekt po zrealizowaniu będzie pełnił funkcję bezpłatnej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w centrum sołectwa Gromiec.
Teren i infrastruktura powstała na skutek realizacji tego projektu wykorzystywana będzie do organizacji imprez okolicznościowych i wydarzeń takich jak: występy KGW Gromcaneczki, spotkania z mieszkańcami organizowane przez OSP Gromiec, spotkania grup nieformalnych takich jak grupy seniorów, biesiady, koncerty oraz liczne wydarzenia organizowane przez Libiąskie Centrum zegarków repliki Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną w Libiążu – filię w Gromcu dla wszystkich mieszkańców sołectwa Gromiec oraz przybyłych gości i turystów.
Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa Gromiec, w tym grup defaworyzowanych poprzez budowę nowej przestrzeni publicznej w rejonie ul. Broniewskiego w Gromcu, z przeznaczeniem jej na cele społeczne.
Planowane koszty w ramach projektu:
– całkowita wartość projektu: 448 476,14 zł, w tym:
– koszty kwalifikowalne: 448 476,14 zł, w tym:
– wartość dofinansowania: 277 783,00 zł,
– wkład własny Gminy Libiąż: 170 693,14 zł.