Wydział Dróg i Gospodarki Komunalnej

 

 

 

Do zakresu działania Wydziału Dróg i Gospodarki Komunalnej należą w szczególności: 
1) współpraca z podmiotami w sprawach zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, ciepło, oraz telekomunikacją,
2) oświetlenie dróg, miejsc publicznych,
3) współudział w opracowywaniu programów rozwoju gminy w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
4) prowadzenie spraw związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców, m.in:
a) weryfikacja złożonych wniosków i sporządzanie list oczekujących na zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
b) realizacja obowiązku zapewnienia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych,
c) prowadzenie spraw dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych,
d) współpraca ze wspólnotami, administracjami i zarządcami budynków mieszkalnych,
e) obsługa administracyjna Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
5) administrowanie lokalami mieszkalnymi we wspólnotach i w budynkach komunalnych,
6) współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w zakresie spraw gospodarki komunalnej,
7) dekoracja świąteczna miejsc publicznych,
8) bieżące utrzymanie: remonty, przebudowy obiektów małej architektury, instalacji wodnych, energetycznych w tych obiektach (m.in.: fontanny, strumyk, potok, rzeźby, tablice i słupy ogłoszeniowe, tablice pamiątkowe, herby miasta) przekazane wydziałowi,
9) administrowanie cmentarzem komunalnym,
10) prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, m.in. utrzymanie tych miejsc oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami i organizacjami,
11) utrzymanie publicznych gminnych placów zabaw, terenów rekreacji i wypoczynku przekazanych wydziałowi, w tym siłowni na powietrzu,
12) utrzymywanie studni i zdrojów publicznych na terenie gminy,
13) współpraca z zakładami zaopatrującymi w wodę, odbiór ścieków,
14) prowadzenie spraw związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt,
15) rejestracja psów   oraz wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasowych uznawanych za agresywne,
16) prowadzenie postępowań o czasowe odebranie właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia,
17) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczących postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi,
18) prowadzenie inwestycji i remontów o charakterze komunalnym wskazanych przez burmistrza.
2. Do zakresu działania Referatu ds. Dróg należą: 
1) bieżące utrzymanie: remonty gminnych dróg, placów, parkingów wraz z ich zimowym utrzymaniem,
2) wydawanie opinii, wnioskowanie w sprawie przebiegu dróg, zaliczenie dróg do odpowiednich kategorii oraz pozbawienia drogi odpowiedniej kategorii,
3) wydawanie zezwoleń i uzgodnień w odniesieniu do dróg gminnych, m.in. w sprawach:
a) zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
b) zezwoleń na zjazdy z dróg,
c) zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z gospodarką   drogową,
d) zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z gospodarką drogową oraz reklam,
e) uzgodnień w odniesieniu do sytuowania obiektów budowlanych przy drogach publicznych (w tym ogrodzeń) oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych w odniesieniu do tych zezwoleń.
4)   prowadzenie ewidencji dróg publicznych gminnych, drogowych obiektów mostowych, sprawozdawczość w zakresie ewidencji dróg,
5) prowadzenie spraw organizacji ruchu drogowego, oznakowania dróg, bieżącego utrzymania oznakowania pionowego, poziomego dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
6) współpraca i koordynacja działań z zarządami dróg wojewódzkich i powiatowych,
7) bieżące utrzymanie, remonty kanalizacji deszczowej,
8) organizacja lokalnego transportu zbiorowego,
9) współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w zakresie spraw gospodarki wodnej i ściekowej,
10) utrzymanie gruntów gminnych przekazanych wydziałowi (pielęgnacja i wycinka drzew, koszenie traw, uzupełnienie nawierzchni i inne)
11) utrzymanie rowów melioracyjnych,   odwadniających i innych obiektów gospodarki wodnej będących w administracji gminy,
12)   utrzymanie rowów melioracyjnych, odwadniających i innych obiektów gospodarki wodnej będących w administracji gminy,
13) koordynacja działań związanych z funduszami sołeckimi, m.in:
a) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
b) wyliczanie środków finansowych,
c) wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy,
d) realizacja zadań wskazanych przez Burmistrza,
e) wnioskowanie o zwrot środków finansowych.