Wydział Oświaty

 

 

 

Do zakresu działania Wydziału Oświaty  należą:

 

 

1) Przygotowywanie założeń do organizacji roku szkolnego oraz analizowanie, opiniowanie pod względem merytorycznym i przedkładanie do zatwierdzenia przez Burmistrza arkusza organizacji placówek oświatowych i zmian do arkusza.
2) Prowadzenie spraw związanych z   dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
3) Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej.
4) Prowadzenie spraw z zakresu nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego
i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
5) Przekazywanie do szkół informacji o zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży.
6) Prowadzenie spraw z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7) Współpraca z Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli
w zakresie spraw związanych z realizacją zadań oświatowych.
8) Koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością szkół i przedszkoli.
9) Planowanie i rozliczanie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną
o charakterze socjalnym dla uczniów.
10) Kontrola realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałą na terenie gminy Libiąż.
11) Przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem sieci placówek
i obwodów szkolnych.
12) Prowadzenie procedur   i dokumentacji związanej z ocenianiem dyrektorów placówek oświatowych.
13) Prowadzenie spraw w zakresie przyznawania stypendium Burmistrza dla uczniów.
14) Przygotowanie, organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
15) Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych Gminy Libiąż.
16) Pozyskiwanie i realizacja projektów finansowanych lub współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł na zadania związane z oświatą.
17) Podejmowanie działań w zakresie przyznawania nagród Burmistrza, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczeń resortowych i państwowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
18) Naliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji dla działających na terenie Gminy niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Libiąż.
19) Przygotowywanie porozumień z innymi gminami w zakresie zwrotów kosztów dotacji oraz w zakresie innych zadań oświatowych.
20) Koordynowanie spraw wynikających z ustawowego obowiązku gminy w zakresie zapewnienia dzieciom możliwości   korzystania z wychowania przedszkolnego.
21) Prowadzenie spraw związanych z dotacją celową na zadania oświatowe.
22) Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych, szkół publicznych zakładanych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
23) Przygotowywanie i prowadzenie procedur związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych.
24) Sporządzanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych