Wydział Podatków Lokalnych

 

 

Do zakresu działań Wydziału Podatków Lokalnych należy:

 

1) Planowanie dochodów z tytułu podatków lokalnych i opłaty eksploatacyjnej,
2) Opracowywanie projektów uchwał rady w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłaty od posiadania psów,
3) Dokonywanie wymiaru podatków w zakresie, o którym mowa w punkcie 2),
4) Prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości oraz księgowości na kontach szczegółowych w zakresie, o którym mowa w punkcie 2),
5) Kontrola deklaracji podatkowych pod względem formalnym i merytorycznym,
6) Kontrola powszechności opodatkowania,
7) Kontrola inkasentów w zakresie prawidłowości poboru podatków,
8) Prowadzenie postępowania podatkowego w sprawach udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych,
9) Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu opłaty skarbowej i stwierdzenia nadpłaty w opłacie skarbowej,
10) Prowadzenie postępowania w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie ulg w spłacie podatków stanowiących w całości dochód gminy, a pobieranych przez urzędy skarbowe,
11) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie podatków,
12) Wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków,
13) Podejmowanie działań mających na celu egzekucję i zabezpieczanie należności z tytułu podatków pobieranych przez gminę oraz monitorowanie egzekucji,
14) Sporządzanie sprawozdań w zakresie podatków, opłaty od posiadania psów i opłaty eksploatacyjnej,
15) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z pomocy publicznej przy pomocy   Systemu Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej oraz Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej,
16) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych