Podatki 2018

 

 

Zgodnie z art.20a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a-d ustawy, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. W związku z tym w roku 2018 obowiązują stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych takie jak w roku 2017.

Podatek od nieruchomości:

Podatek od środków transportowych:

 

Podatek rolny:

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Libiąż w 2018 roku ustalone w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r., zgodnie z którym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt.

1) Stawka podatku rolnego na 2018 rok od gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,225 zł od 1 ha przeliczeniowego,

2) Stawka podatku rolnego na 2018 rok od pozostałych użytków rolnych (nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) wynosi 262,45 zł od 1 ha.

Podatek leśny:

Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Libiąż w 2018 roku ustalona w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r., zgodnie z którym średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 43,3532 zł od 1 ha lasu.

 

Formularze:

Formularze do sporządzenia informacji oraz deklaracji podatkowych na 2018 rok wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Libiążu Nr XXI/143/2016 z dnia 25.11.2016 r. (są takie same jak w roku 2017).

 

 

Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek od środków transportowych (obowiązujący na terenie całego kraju) DT-1 i DT-1/A wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych z dnia 19 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.2025).

 

 

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat podatku:

47 1240 4155 1111 0010 6069 7364

 

W przypadku zapłaty podatku w Banku PEKAO S.A. Oddział Libiąż, ul. Wojska Polskiego 2, nie są pobierane dodatkowe opłaty.