Burmistrz Libiąża działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) oraz zgodnie z:

– uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
„Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,

 – Uchwałą Nr XXII/167/2020 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Libiąż na 2021 rok”,

ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn. „Razem Silniejsi – Integracja Środowisk Abstynenckich w Walce o Siebie i Rodzinę”