Burmistrz Libiąża działając na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Nr XXXIX/262/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Libiąż oraz zgodnie z Uchwałą Nr XL/274/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 2 października 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż i Uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” ogłasza otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Libiąż w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż w 2021 roku.

I. Wysokość środków.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2021 wynosi 303.000,- zł (słownie: trzysta trzy tysiące złotych 00/100);

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Dotacja może być przyznana na rzecz klubów sportowych, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Libiąż.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego wniosku, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/262/2014 Rady Miejskiej
  w Libiążu z dnia 22.08.2014 r. wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.libiaz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Wszystkie wnioski muszą zawierać następujące załączniki:
  1. kopię aktualnego odpisu z KRS-u lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  2. statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy,
  3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok lub za okres działalności,
  4. kserokopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe trenerów i instruktorów,
  5. oświadczenie osób reprezentujących klub sportowy potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych oraz innych podmiotów.
 4. Zadanie z zakresu rozwoju sportu może być dotowane do wysokości 90% wydatków ogółem.
 5. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
 6. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.
 7. W przypadku, gdy wnioskowana kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania stosownie do posiadanych środków finansowych.
 8. Terminowe złożenie poprawnego i kompletnego wniosku do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

Konkurs obejmuje wnioski, które będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy i nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2021 roku.

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie i ubiegające się o dotację powinny spełnić w szczególności następujące warunki:

 1. złożyć w terminie poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami,
 2. dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 3. dysponować bazą sportową do realizacji zadania,
 4. planowane zadanie realizować na terenie Gminy Libiąż.

Szczegółowy zakres i warunki zleconego zadania, określi umowa.

IV. Termin składania wniosków.

Wnioski należy składać do dnia 03 lutego 2021 roku – bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Libiążu, ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż w biurze podawczym, w zamkniętej, opisanej kopercie zawierającej nazwę i adres podmiotu składającego wniosek z dopiskiem: „otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań własnych Gminy Libiąż w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Libiąż w 2021 roku”.

V. Tryb i kryteria zastosowane przy ocenie wniosków.

 1. Wnioski będą weryfikowane i opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Libiąża. Po zakończeniu prac, komisja konkursowa przekaże Burmistrzowi Libiąża protokół z obrad komisji zawierający propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków wraz z proponowaną wysokością dotacji.
 2. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie wniosków:
 3. zgodność zadania przedstawionego we wniosku z zadaniem określonym w ogłoszeniu,
 4. kalkulacja kosztów realizacji zadania (przejrzyście i rzetelnie sporządzony kosztorys),
 5. doświadczenie oraz możliwość realizacji zadania:
  1. doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadania o podobnym charakterze;
  2. zasoby kadrowe i rzeczowe przewidywane do realizacji zadania;
  1. sporządzony program szkolenia zawodników zawierający poniższe informacje:
   1. ilość grup/zawodników z podziałem na kategorie wiekowe,
   2. udział grup/zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy ogólnopolski związek sportowy – poziom rozgrywek/zawodów, trener prowadzący grupę/zawodników;
   3. koszty uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy ogólnopolski związek sportowy.
 6. dotychczasowa współpraca klubu z Gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych umów,
 7. pozyskiwanie środków finansowych z programów ministerialnych, związkowych, samorządowych (złożone wnioski w roku 2020 oraz przyznane środki finansowe należy potwierdzić odpowiednim dokumentem);
 8. wysokość zaplanowanych i dookreślonych w kalkulacji kosztów nakładów finansowych związanych z utrzymaniem obiektów sportowych stanowiących własność gminy Libiąż oddanych do bezpłatnego użytkowania klubowi sportowemu na podstawie umowy użyczenia;
 9. znaczenie klubu sportowego dla dalszego rozwoju zawodników na poziomie seniorskim na terenie Gminy Libiąż oraz znaczenie klubu dla lokalnej społeczności.
 10. Wielkość przyznanych środków finansowych będzie zależna od wysokości środków budżetowych przewidzianych na realizację zadania.
 11. Ostateczną decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu wniosku oraz udzieleniu i wysokości dotacji podejmie Burmistrz Libiąża.

VI. Termin wyboru wniosków do 15 lutego 2021 r.

O wynikach rozstrzygnięcia otwartego konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. Ponadto wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Libiążu.

VII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne tego samego rodzaju w roku poprzednim wynosiła:

– 343.600,00 zł – zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/262/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Libiąż oraz

– 6.400,00 zł – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie małego grantu.

Szczegółowe załączniki do pobrania tutaj:
https://bip.malopolska.pl/umlibiaz,a,1869321,ogloszenie-burmistrza-libiaza-otwartego-konkursu-na-zlecenie-realizacji-zadan-wlasnych-gminy-libiaz-.html