Na podstawie Uchwała Nr XLII/268/2010 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Libiąża zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały (załącznik nr 1) w sprawie „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
Cel konsultacji:
Uzyskanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie gminy Libiąż, dotyczących aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 28 września 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 8 października 2018 r.
Forma konsultacji:
a) pisemna – z wykorzystaniem wzoru formularza konsultacji (załącznik nr 2),
b) elektroniczna – z wykorzystaniem wzoru formularza konsultacji (załącznik nr 2), przesłanym na adres so@libiaz.pl
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Libiąż.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Uwagi i propozycje zmian prosimy kierować w formie pisemnej do:
Wydziału Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Libiążu
ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż
tel. kontaktowy: 32 624 92 38 lub 32 624 92 40
Zobacz więcej (tutaj)