Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.184.VIII.2020 Burmistrza Libiąża z dnia 08.01.2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania zmian statutów sołectw Gminy Libiąż, podaję do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa Gromiec
i Sołectwa Żarki poniższe informacje:

§ 1.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów:

1). Statutu Sołectwa Gromiec, w sołectwie Gromiec,

2). Statutu Sołectwa Żarki, w sołectwie Żarki.

  1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 09 stycznia do 15 stycznia 2020 roku.

2. Do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących:

– projektu statutu Sołectwa Gromiec, uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy Sołectwa Gromiec, posiadający czynne prawo wyborcze,

– projektu statutu Sołectwa Żarki, uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy Sołectwa Żarki, posiadający czynne prawo wyborcze.

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Libiąż.

§ 2.

1. Konsultacje polegać będą na udostępnieniu treści projektów statutów na stronie internetowej Gminy Libiąż www.libiaz.pl oraz wyłożeniu u sołtysów poszczególnych sołectw.

2. Uwagi i opinie zgłaszać należy:

1/ drogą elektroniczną na adres email: radamiejska@libiaz.pl,

2/ w wersji papierowej:

a/ osobiście w Urzędzie Miejskim w Libiążu – Biuro Rady Miejskiej,

b/ za pośrednictwem sołtysów poszczególnych sołectw.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadzi zespół w składzie:

1/ Sylwia Malicka                  Sekretarz Miasta,

2/ Marta Dobrowolska           Kierownik Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego 

3/ Agnieszka Dobrowolska    Kierownik Referatu Biura Rady Miejskiej.

§ 4.

1. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej gminy Libiąż www.libiaz.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Libiążu oraz na tablicach ogłoszeń na terenie sołectw.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
Więcej informacji (tutaj)