O G Ł O S Z E N I E

GMINA LIBIĄŻ – URZĄD MIEJSKI w LIBIĄŻU

32 – 590 Libiąż ul. Działkowa 1

tel. 32 627-13-11; 624-92-00; fax 32 624-92-90; e-mail: urzad@libiaz.pl

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/241/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Burmistrz Libiąża ogłasza:

otwarty konkurs ofert w zakresie promocji zdrowia psychofizycznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo.

1. Rodzaj zadania.

Realizacja w 2018 roku zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej celem przywrócenia, poprawy lub utrzymania sprawności psychofizycznej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez:

a) prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych mających na celu: nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c) organizowanie życia kulturalnego i oświatowego w środowisku osób niepełnosprawnych.

2. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie.

W konkursie mogą uczestniczyć fundacje i organizacje pozarządowe, realizujące zadania statutowe w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

3. Wysokość środków.

Wysokość środków finansowych na realizację zadania wymienionego w punkcie pierwszym została zabezpieczona w budżecie gminy Libiąż i wynosi 12.000,- zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

4. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kompletnej oferty zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.libiaz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.

4. Do oferty konkursowej należy załączyć: kopię aktualnego odpisu z KRS-u potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” i podpisem na każdej stronie lub samodzielnie pobrany wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS oraz pieczęcią organizacji lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

5. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków finansowych.

6. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone.

5. Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację powinny spełniać następujące warunki:

a) wykazać się przygotowaniem merytorycznym,

b) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

c) posiadać bazę lokalową dostosowaną do potrzeb odbiorców zadania publicznego oraz wyposażoną w sprzęt i pomoce niezbędne do jego realizacji,

d) planowane zadanie powinno być realizowane przez organizacje działające na terenie Gminy Libiąż,

e) zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

6. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Libiążu: ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż w biurze podawczym lub w sekretariacie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 1400.

7. Kryteria i tryb zastosowany przy ocenie ofert.

1. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Libiąża pod względem formalnym.

2. Kryteria w szczególności brane pod uwagę przy ocenie ofert:

a) zgodność oferty z zadaniem konkursu,

b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

c) liczba osób uczestniczących w zajęciach,

d) kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

e) rzetelny i realny harmonogram prac,

f) wpływ projektu na aktywizację osób niepełnosprawnych i zmianę postrzegania tych osób w społeczeństwie,

g) możliwość realizacji zadania publicznego (posiadane zasoby lokalowe i rzeczowe),

h) zadeklarowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,

i) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

j) doświadczenie w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Karta oceny oferty złożonej w konkursie ofert w zakresie promocji zdrowia wraz z punktacją stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Wielkość przyznanych środków finansowych będzie zależna od atrakcyjności złożonych ofert i spełnienia kryteriów zastosowanych przy ocenie ofert.

5. Decyzję o przyznaniu dotacji, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej podejmie Burmistrz Libiąża w terminie do 7 maja 2018 r.

6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego poprzez:

a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu,

b) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu: www.libiaz.pl.

7. O wynikach rozstrzygnięcia otwartego konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

8. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania pn. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2017 wyniosła 12.000,- zł. Środki te otrzymały następujące organizacje: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu – 10.000,- zł, Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Libiążu – 2.000,- zł.

Wzór oferty (zobacz)

Karta oceny oferty  (zobacz)