Działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późn. zmian.) oraz zgodnie z:

– uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie „ Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,

 – uchwałą Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Libiąż na 2020 rok”, ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku, niżej wymienionego zadania publicznego:

 1. ZADANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT:

„Razem Silniejsi – Integracja Środowisk Abstynenckich w Walce o Siebie i Rodzinę”

 • WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 

24.000,00zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

 • TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
 1. Termin realizacji zadania: konkurs obejmuje oferty, które będą realizowane
  w okresie od dnia podpisania umowy i nie dłużej niż do dnia do 31.12.2020 r.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć projekty, które poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w abstynencji bez alkoholu i innych używek, będą uzupełnieniem oferty pomocy dla osób chcących prowadzić abstynencki i wolny od nałogów tryb życia.
 3. Beneficjentami projektu winni być mieszkańcy Gminy Libiąż.
 4. Zadanie powinno być realizowane poprzez:

–  wskazanie i organizację sposobów spędzania czasu wolnego (m.in. spotkania abstynenckie, abstynenckie zloty rodzin, obozy terapeutyczne),

– organizowanie warsztatów, obozów terapeutycznych,

– integrację środowiska abstynenckiego na terenie Gminy Libiąż,

– wspieranie osób uzależnionych i ich rodzin w procesie trzeźwienia,

– wspieranie przedsięwzięć służących integracji społecznej osób uzależnionych,

– wzmocnienie działalności stowarzyszeń abstynenckich.

5. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie i ubiegające się o dotację powinny spełnić w szczególności następujące warunki:

a) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę  stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w pkt. 10 ogłoszenia,

b) oferta musi być wypełniona czytelnie, musi być kompletna tj. zawierać odpowiedzi na wszystkie wymienione punkty,

c) wnioskodawca powinien posiadać odpowiednią do zakresu zlecanego zadania  wiedzę zapewniającą prawidłowe jego wykonanie,

d) zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Libiąż oraz w  miejscach wskazanych
w złożonej ofercie np. miejscach organizowanych zlotów abstynenckich i obozów terapeutycznych,

e) warunkiem realizacji zleconego zadania jest posiadanie przez wnioskodawcę odpowiednich do zakresu zlecanego zadania, zasobów finansowych, rzeczowych
i kadrowych zapewniających jego wykonanie,

f) o dofinansowanie realizacji zadania mogą ubiegać się podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku, a ponadto działające na terenie Gminy Libiąż, zrzeszające mieszkańców Gminy Libiąż.

6. Szczegółowy zakres i warunki zleconego zadania, określi umowa.

 •  KRYTERIA OCENY OFERTY:

Złożone oferty będą weryfikowane i opiniowane pod względem formalnym
i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Libiąża.

 1. Kryteria formalne brane pod uwagę przy ocenie ofert:
 2. zgodność zadania przedstawionego we wniosku z zadaniem określonym
  w ogłoszeniu,
 3. kompletność złożonej oferty:

– oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza,

– oferta zawiera wymagane załączniki,

– oferta złożona na właściwym formularzu,

– oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,

– oferta złożona przez podmiot uprawniony,

– oferta podpisana przez osoby do tego upoważnione zgodnie z zapisami statutu
i KRS.

 • Kryteria merytoryczne brane pod uwagę przy ocenie ofert:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (punktacja: 0-1 pkt.),
 • zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (punktacja: 0-1 pkt.)
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania (punktacja: 0-3 pkt.)
 • przewidywana liczba osób uczestniczących w planowanych do realizacji projektach (punktacja: 1-3 pkt.)
 • udział własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł (punktacja:
  0-3 pkt.)
 • doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (punktacja: 0-1 pkt.)
 • Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert zostanie przedstawiona Burmistrzowi Libiąża.
 • Burmistrz Libiąża podejmie ostateczną decyzję  o przyjęciu oferty waz z określeniem wysokości przyznanej dotacji lub o jej odrzuceniu.
 • W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, organizacja dokona stosownej korekty kosztorysu.
 • Burmistrz zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty do dnia 20 lipca 2020 roku – bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Libiążu, ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż
  w biurze podawczym lub w sekretariacie (II piętro, pokój nr 200).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Sposób złożenia oferty i dokumentów określa pkt 12 przedmiotowego Ogłoszenia.

 • TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

Wybór oferty na wykonanie zadania dokonany zostanie w terminie do 24 lipca 2020   r.

 • TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT:
 1. O wynikach rozstrzygnięcia otwartego konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.
 2. Ponadto wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Libiążu w terminie 3 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
 • SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

       Decyzja Burmistrza jest ostateczna. Oferent może wystąpić o pisemne uzasadnienie    decyzji.

 • POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS, JEŻELI WSPÓŁFINANSOWANIE ZADANIA JEST WARUNKIEM OTRZYMANIA ŚRODKÓW:

Zadanie z zakresu ogłoszonego konkursu może być dotowane do wysokości 90% wydatków ogółem.

 1. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
 1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych (załącznik nr 2);
 3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę
  o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 3);
 4.  Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym (załącznik nr 4);
 5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie
  z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł (załącznik nr 5).

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – podstawa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492).

 1. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

Burmistrz Libiąża zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA
  W PKT. 10:

Oferty należy składać na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
w zamkniętej, opisanej kopercie zawierającej nazwę i adres podmiotu składającego ofertę
z dopiskiem „Konkurs ofert 2020” wraz z podaniem nazwy zadania określonym w punkcie 1.

13. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W NINIEJSZYM KONKURSIE OFERT:

 1. Burmistrz Libiąża powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert
  w drodze zarządzenia.
 2. Komisja konkursowa powoływana jest w składzie 5 osób, w tym:
 3. 3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Libiążu, w tym przedstawiciele komórki merytorycznej,
 4. 1 przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Libiążu.
 5. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  
  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.256) dotyczące wyłączenia z postępowania konkursowego.
 7. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 3 osoby.
 8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 9. Komisja konkursowa przy opiniowaniu ofert uwzględnia kryteria określone w ogłoszeniu konkursowym.
 10. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.
 11. Po zakończeniu prac, komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Libiąża protokół
  z obrad komisji zawierający propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
 12. Burmistrz Libiąża dokonuje ostatecznego wyboru ofert i decyduje o wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania.

Szczegółowe informacje (tutaj)