Działając na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do dzierżawy:

  • Nieruchomość położona na terenie gminy Libiąż, obręb Libiąż Mały składająca się
    z działki o nr 3740 o powierzchni 0,0647 ha. Nieruchomość stanowi użytek PsVI – pastwiska trwałe. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00000155/3 z wpisem własności na rzecz Skarbu Państwa.
  • Dla obszaru na którym jest położona nieruchomość, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszczalne zagospodarowanie jest określone
    w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż.

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Libiąż zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu nr III/20/2018 z dnia 30.11.2018 r.  nieruchomość położona jest w jednostce terenowej R – obszar rolny.

Nieruchomość ma regularny kształt, zbliżony do trapezu. W sąsiedztwie znajdują się także tereny rolne, łąki i pastwiska, zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy.

Na terenie przeznaczonym do dzierżawy nie jest możliwe wznoszenie budowli
i budynków. Inne prace wymagające zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę mogą być wykonywane po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości.

Nieruchomość zostaje przeznaczona do dzierżawy na cele rolne. Okres dzierżawy ustala się na 3 lata.

W przypadku złożenia większej ilości wniosków o dzierżawę w/w nieruchomości, starosta może ogłosić przetarg ustny, którego termin zostanie podany do publicznej wiadomości. Cena osiągnięta w licytacji będzie stanowić podstawę obliczenia czynszu netto.

W sytuacji gdy wpłynie tylko jedna oferta, stawka czynszu zostanie ustalona w drodze negocjacji w oparciu o stawki określone Zarządzeniem Starosty Chrzanowskiego
z dnia 1 marca 2017 r.  Nr 20/2017 w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu dzierżawnego
i najmu, od nieruchomości gruntowych oraz od lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa. Dla przedmiotowej nieruchomości będzie brana pod uwagę jako podstawa negocjacji stawka w wysokości 1046,87 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat ustalony zostanie jako opłata miesięczna.

Corocznie kwota czynszu będzie waloryzowana o wartość rocznego wskaźnika wzrostu cen
i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Starosta zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie począwszy od 19 kwietnia 2021 r.
a także przekazuje Wojewodzie Małopolskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Ponadto, zostaje umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie http://www.powiat-chrzanowski.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce Zamówienia publiczne – ogłoszenia ® Ogłoszenia różne, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie (parter obok wejścia głównego), a informacja o tym zostanie zamieszczona w prasie. Termin składania ofert na dzierżawę w/w nieruchomości upływa z dniem 11 maja 2021 r.

Wszelkie informacje dotyczące dzierżawy nieruchomości i wysokości stawek, można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami pok. 9 tel.  /0- 32/ 62-57-926.