Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 ze zmianami), Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23 kwietnia 2021 r. wydał postanowienie Nr 3/Z/2021 znak: WI-XI.7840.1.92.2020.MBB., którym na żądanie strony zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa infrastruktury kolejowej wraz z rozbudową i przebudowa układu drogowego wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej od km 16,337 do km 16,406 od km 21,158 do km 21,229 od km 23,882 do km 23,918 w ciągu linii kolejowej nr 93 w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia -Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim” w ramach projektu POIiŚ 5.1-12. Adres zamierzenia inwestycyjnego: województwo małopolskie, powiat: chrzanowski, oświęcimski, gmina: Libiąż, Chełmek, Oświęcim, miejscowości: Libiąż, Chełmek, Gorzów, Babice, Oświęcim, działki ewidencyjne numer: 1266/6; 1266/28; 1266/25; 1266/26 (obręb ewidencyjny 0002 Libiąż Wielki, jednostka ewidencyjna Libiąż – miasto) 1266/6; 1266/227; 1266/214; 1266/215; 1266/229; 1266/230 (obręb ewidencyjny 0002 Libiąż W, jednostka ewidencyjna Chełmek – miast) 1792/7; 1750/1; 1751/3; 1751/28; 1393/4; 1213/1; 1213/3; 1209/2; 1210/1; 1207/1 (obręb ewidencyjny 0002 Gorzów, jednostka ewidencyjna Chełmek – obszar wiejski) 2068/1; 2035/1; 2287/1; 783/1; (obręb ewidencyjny 0001 Babice, jednostka ewidencyjna Oświęcim – obszar wiejski) 2068/19; 948/11; 2036/2; 2036/1 (obręb ewidencyjny 0006 Babice, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto).

Na ww. postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuje się, że obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejski w Libiążu, Urząd Miejski w Chełmku, Urząd Gminy Oświęcim, Urząd Miasta Oświęcim oraz w prasie lokalnej.

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie zapewniony jest za pośrednictwem operatora pocztowego, platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl oraz telefonicznie. Należy powołać znak sprawy: WI-XI.7840.1.92.2020.MBB.

Kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę: 12 39 21 609.