Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Burmistrz Libiąża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2018 roku.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

1. Rodzaj zadania.
Organizacja letniego, wyjazdowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż w czasie wakacji 2018 r.
2. Wysokość środków na realizację zadania.
Na realizację zadania wymienionego w punkcie pierwszym, w budżecie gminy Libiąż, zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

3. Zasady przyznawania dotacji:
1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).
2) Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).
3) Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania zadania publicznego.
4) W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości przyznanego dofinansowania.
5) Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6) Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone.

4. Terminy i warunki realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane w terminie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.
W konkursie mogą brać udział ofert, które spełniają następujące warunki:
1) działają na rzecz mieszkańców gminy Libiąż,
2) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
3) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
4) zorganizują co najmniej 7-dniowy wypoczynek dzieci i młodzieży poza terenem gminy Libiąż,
5) skierują ofertę do dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia z terenu gminy Libiąż,
6) posiadają osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej posiadającej osobowość prawną do: złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy.

5. Termin składani oferty:
Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 czerwca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Libiążu, ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż, w biurze podawczym lub w sekretariacie.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:
Tryb wyboru oferty:
1) Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Libiąża. Komisja przedstawi propozycje podziału dotacji. Ostateczną decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu oferty oraz udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Libiąża w terminie do 18 czerwca 2018 roku.
2) Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji od pracownika wydziału, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:
a) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załączniki do umowy,
b) potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie niezbędnych do przygotowania umowy.
Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia w realizacji wcześniejszych przedsięwzięć, realności wykonania zadania, kwalifikacje kadry, baza lokalowa placówki wypoczynku;
2) liczba osób objętych projektem i czas trwania wypoczynku (liczba uczestników, liczba dni);
3) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania;
4) udział środków własnych lub z innych źródeł w realizacji zadania;
5) atrakcyjność propozycji programowej organizowanego wypoczynku;
6) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Termin dokonania wyboru ofert:
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Libiążu, publikację na stronie internetowej Urzędu www.libiaz.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego. Ponadto o wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty :

1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.libiaz.pl;
2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 rok – dotyczy stowarzyszeń i fundacji;
5) poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie.

7. Zrealizowane prze Burmistrza Libiąża w roku poprzednim zadanie publiczne tego samego rodzaju i wysokość dotacji przekazana organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2018 – konkurs ogłoszony po raz pierwszy.
W roku 2017 – wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego samego zadania – 20.000,- zł. W/w środki zostały przyznane dla następujących organizacji w wysokości:
• UKS „Jedynka” Libiąż – 3.728,- zł,
• UKS „Czwórka” Libiąż – 4.746,- zł,
• UKS „Górnik” Libiąż – 3.390,- zł,
• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu – 4.746,- zł,
• ZHP Chorągiew Śląska – Hufiec Chrzanów – 3.390,- zł.

Wzór oferty (tutaj)

Wzór sprawozdania (tutaj)