Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www.libiaz.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.libiaz.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Libiążu
ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż
tel. (32) 624-92-00
fax (32) 624-92-92
www.libiaz.pl
e-mail: urzad@libiaz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018 r.

Strona www.libiaz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Ułatwienia na stronie:

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Miejskiego w Libiążu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności: 

Katarzyna Furga 
e-mail: dostepnosc@libiaz.pl 
Telefon: 32 624 92 45

Marcin Franaszek
e-mail: marcin.franaszek@libiaz.pl
Telefon: 32 624 92 44

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do Obiektu Urzędu Miejskiego w Libiążu jest w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oprócz schodów z balustradą prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie ponieważ zamontowana czujka ruchu wyzwala ich otwarcie. Na parterze budynku znajduje się dziennik podawczy i pomieszczenie przeznaczone do obsługi osób niepełnosprawnych.
 • Komunikacja pionowa i pozioma spełnia przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w przepisach przeciwpożarowych. Ze względu na brak możliwości dostosowania komunikacji poziomej dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziomie parteru zostało wykonane pomieszczenie w którym petenci z ograniczeniami ruchowo – wzrokowymi są obsługiwani. Budynek na ciągach komunikacyjnych poziomych posiada schody, które nie pozwalają na dostęp do wszystkich pomieszczeń osobom poruszających się na wózkach. Przeszkody komunikacyjne powstały ze względu na rozbudowę i przebudowę budynku i konieczność zachowania normatywnych wysokości pomieszczeń.
 • Winda przy obiekcie nie jest możliwa do realizacji ze względu na jego położenie na działce jak i w obrębie dróg publicznych i pożarowych.
 • Obiekt Urzędu Miejskiego w Libiążu posiada pochylnie dla osób niepełnosprawnych .
 • Przy Urzędzie Miejskim w Libiążu jest wytyczone normatywne miejsce dla osób niepełnosprawnych w ilości 1 szt. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego i pochylni dla osób niepełnosprawnych.


Aplikacje mobilne

 • Urząd Miejski w Libiążu posiada aplikację mobilną pn. „Libiąż”, która zamieszczona jest na stronie www.libiaz.pl oraz w sklepie Google Play.