Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Urząd Miejski w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.libiaz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Franaszek, e-mail: marcin.franaszek@libiaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 624 92 44 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. [ Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.]
 2. Budynek Urzędu Miejskiego w Libiążu stoi frontem do ulicy, jest dobrze oznaczony
  i widoczny.
 3. Blisko wejścia do budynku znajduje się miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce jest oznakowane zgodnie z przepisami oraz wolne od przeszkód terenowych.
 4. Wejście do budynku Urzędu jest w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oprócz schodów z zamontowaną balustradą po obu stronach prowadzi również pochylnia dla  osób z problemami motorycznymi oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, a także osób z wózkami dziecięcymi.  
 5. Wejście do budynku jest oświetlone, drzwi wejściowe bez progowe, otwierają się automatycznie dzięki zamontowanemu detektorowi  ruchu.
 6. W strefie wejściowej jest dostateczna ilość miejsca, bez ograniczeń przestrzeni, w której zamontowana jest duża tablica informacyjna dla klientów.
 7. Na parterze budynku znajduje się dziennik podawczy i pomieszczenie przeznaczone do obsługi osób z niepełnosprawnością.
 8.  Na parterze budynku znajduje toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 9. Schody wewnątrz budynku dobrze oświetlone, posiadają poręcze po obu stronach, a także pierwszy i ostatni stopień w biegu są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów.
 10. Zastosowano kontrastowe barwy pomiędzy podłogą a ścianami, a także drzwiami wejściowymi do pomieszczeń.
 11. Zapewniono plany ewakuacyjne, systemy alarmowe, osoby zostały przeszkolone z zakresu pierwszej pomocy.
 12. [ Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. ]
 13. Komunikacja pionowa i pozioma spełnia przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w przepisach przeciwpożarowych.
 14. Ze względu na brak możliwości dostosowania komunikacji poziomej dla osób niepełnosprawnych ruchowo na poziomie parteru zostało wykonane pomieszczenie w którym petenci z ograniczeniami ruchowo – wzrokowymi są obsługiwani.
 15. Budynek na ciągach komunikacyjnych poziomych posiada schody, które nie pozwalają na dostęp do wszystkich pomieszczeń osobom poruszających się na wózkach. Przeszkody komunikacyjne powstały ze względu na rozbudowę i przebudowę budynku i konieczność zachowania normatywnych wysokości pomieszczeń.
 16. Winda w budynku nie jest możliwa do realizacji z przyczyn technicznych, natomiast zewnętrzna ze względu na jego położenie na działce jak i w obrębie dróg publicznych, parkingu, wewnętrznej drogi dojazdowej do garażu i drogi pożarowej.
 17. [ Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. ]
 18. Budynek Urzędu Miejskiego w Libiążu posiada pochylnie dla osób z problemami motorycznymi oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, a także osób z wózkami dziecięcymi.
 19. [ Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. ]
 20. Przy Urzędzie Miejskim w Libiążu jest wytyczone normatywne miejsce dla osób niepełnosprawnych w ilości – 1 szt., oznaczone zgodnie z przepisami, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego i pochylni dla osób niepełnosprawnych.
 21. [ Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. ]
 22. Zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp.,
  a tym samym także do budynku Urzędu Miejskiego w Libiążu. Warunkiem wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
  i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 •  [ Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. ]
 • W Urzędzie wprowadzona została Zarządzeniem Burmistrza Libiąża „Procedura obsługi osób niepełnosprawnych…”
 • W Urzędzie zapewniona jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Urząd zapewnia osobie uprawnionej dostęp do usług tłumacza: polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN – po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia do urzędu. (https://bip.malopolska.pl/umlibiaz,m,122984,niepelnosprawni.html)

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Libiążu posiada aplikację mobilną pn. „Libiąż”, która zamieszczona jest na stronie www.libiaz.pl oraz w sklepie Google Play.