Otwarcie nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska w Żarkach – relacja

  W dniu 17 listopada bieżącego roku o godzinie 14:00 miało miejsce uroczyste otwarcie nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Żarkach.

W obecności uczniów Zespołu Szkół w Żarkach oraz przybyłych mieszkańców wsi wstęgę symbolizującą otwarcie obiektu przecięli: Poseł na Sejm RP – Tadeusz Arkit, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Burmistrz Libiąża –   Jacek Latko, Przewodniczący Rady Miasta – Bogdan Gucik, Sołtys Żarek – Antoni Skupień oraz Dyrektor Zespołu Szkół  w Żarkach – Wiesława Gwóźdź. Otwarcie uświetnił występ szkolnego zespołu tancerek, który zapowiedział pierwszy oficjalny na tym obiekcie mecz pomiędzy pracownikami samorządu,  a uczniami Zespołu Szkół w Żarkach. Mecz zakończył się wynikiem 7- 5 dla uczniów.

        Głównym założeniem programowym wykorzystania boiska sportowego jest jego ogólnodostępność. Zgodnie z przygotowanym przez gminę programem pn: „Boisko jako przestrzeń integracji społecznej” zakłada się cztery podstawowe programy wykorzystania boiska:

• zajęcia lekcyjne wychowania fizycznego dla uczniów

• zajęcia sportowe organizowane przez Szkolny Klub Sportowy

• zajęcia grup zorganizowanych

• cykliczne imprezy okolicznościowe zgodnie z ustalonym kalendarium.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA

1.   Boisko jest własnością Zespołu Szkół w Żarkach administrowaną przez dyrektora szkoły.

2. Boisko ogólnodostępne przeznaczone jest do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych  o charakterze rekreacyjno- sportowym.

3. Boisko szkolne stanowi teren wyposażony w odpowiednie urządzenia sportowe do uprawiania różnego rodzaju form aktywności sportowej.

4. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu     technicznego urządzeń będących na wyposażeniu boiska.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzeń technicznych znajdujących się na boisku     prowadzący zajęcia zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły  o ujawnionych uszkodzeniach.

6.   Nad prawidłowym korzystaniem z płyty boiska i urządzeń sportowych czuwa pracownik       obsługi szkoły, upoważniony do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.

7.   Boisko jest czynne w dniach pracy szkoły:

od godz. 7.00 do zmroku

w innym czasie ustalonym z dyrekcją szkoły.

8.   Od godz. 7.00 do 17.00 -w godzinach trwania zajęć lekcyjnych oraz w soboty  od godz. 9.00-10.30, na boisku szkolnym mogą przebywać tylko uczniowie odbywający zajęcia szkolne.

Od godziny 17.00 do zmroku oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych

od   godz. 10.30 do zmroku z boiska mogą korzystać nieodpłatnie: uczniowie, członkowie     klubów sportowych oraz osoby prywatne.

9.   Z boiska szkolnego mogą korzystać:

a)   w czasie trwania zajęć wychowania fizycznego- uczniowie pod opieką nauczyciela.

b)   w czasie dodatkowych zajęć sportowych- grupy pod opieką instruktora.

c)   grupy zorganizowane wynajmujące boisko za zgodą dyrektora szkoły, pod opieką swojego       przedstawiciela.

10.   Zasady i sposób korzystania z boiska podczas organizacji imprez okolicznościowych  oraz użytkowania przez umówione grupy powinny być ustalone z dyrektorem szkoły,  po zapoznaniu się z regulaminem.

11. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z powyższym regulaminem  i przestrzegania ustalonych zasad.

12. Dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

13. Dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające

z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

14. W celu zachowania bezpieczeństwa własnego i innych użytkowników.

ZABRANIA SIĘ:

• użytkowania boiska oraz urządzeń technicznych nie zgodnie z przeznaczeniem

• używania obuwia typu „kolce” i „korki”

• wchodzenia na ogrodzenie boiska i urządzenia sportowe

• zaśmiecania

• spożywania alkoholu, palenia tytoniu i stosowania innych używek

• jazdy wszelkimi pojazdami

        Osoby przebywające na terenie Zespołu Szkół i korzystające z boiska w sposób nie zgodny  z niniejszym regulaminem, na żądanie pracownika szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań nie zgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły.