Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020  rok”

Burmistrz Libiąża ogłasza:

otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychofizycznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo.

W konkursie mogą uczestniczyć fundacje i organizacje pozarządowe, realizujące zadania statutowe w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

1.Rodzaj zadania.

Realizacja w 2020 roku zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej celem przywrócenia, poprawy lub utrzymania sprawności psychofizycznej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych mających na celu:

 1. nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
 2. rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
 3. organizowanie życia kulturalnego i oświatowego w środowisku osób niepełnosprawnych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Wysokość środków finansowych na realizację zadania wymienionego w punkcie pierwszym została zabezpieczona w budżecie gminy Libiąż i wynosi 12.000,- zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

3. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kompletnej oferty zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.libiaz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.
 4. Do oferty konkursowej należy załączyć: kopię aktualnego odpisu z KRS-u potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” i podpisem na każdej stronie lub samodzielnie pobrany wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS oraz pieczęcią organizacji lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 5. Dopuszcza się możliwość zmiany danej pozycji kosztorysowej o 20%.
 6. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne
  z przyznaniem dotacji.

Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane – zostaną odrzucone.

4. Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2020 r. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację powinny spełniać następujące warunki:

 1. wykazać się przygotowaniem merytorycznym,
 2. dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 3. posiadać  bazę lokalową dostosowaną do potrzeb odbiorców zadania publicznego oraz wyposażoną w sprzęt i pomoce niezbędne do jego realizacji,
 4. planowane zadanie powinno być realizowane przez organizacje działające na terenie Gminy Libiąż,
 5. zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 1400 w Urzędzie Miejskim
w Libiążu: ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż w biurze podawczym lub w sekretariacie (II piętro, pokój nr 200), w zamkniętej, opisanej kopercie zawierającej nazwę i adres podmiotu składającego wniosek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychofizycznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo”.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Libiąża pod względem formalnym i merytorycznym.
  1. Kryteria w szczególności brane pod uwagę przy ocenie ofert:
 2. zgodność oferty z zadaniem konkursu,
 3. liczba osób uczestniczących w zajęciach,
 4. kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 5. rzetelny i realny harmonogram prac,
 6. wpływ projektu na aktywizację osób niepełnosprawnych i zmianę postrzegania tych osób w społeczeństwie,
 7. możliwość realizacji zadania publicznego (posiadane zasoby lokalowe i rzeczowe),
 8. zadeklarowany wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,
 9. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków,
 10. doświadczenie w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania pod względem procentowego udziału środków własnych w zadaniu.
 12. Karta oceny oferty złożonej w konkursie ofert w zakresie promocji zdrowia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 13. Wielkość przyznanych środków finansowych będzie zależna od atrakcyjności złożonych ofert i spełnienia kryteriów zastosowanych przy ocenie ofert.
 14. Decyzję o przyznaniu dotacji, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej podejmie Burmistrz Libiąża w terminie do 10 sierpnia 2020 r.
 15. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego poprzez:
 16. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Libiążu,
 17. publikację w Biuletynie Informacji Publicznej,
 18. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Libiążu: www.libiaz.pl.
 19. 7.      O wynikach rozstrzygnięcia otwartego konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

7. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju oraz wysokość dotacji przkazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie ochrony
i promocji zdrowia psychofizycznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo w roku 2019 wyniosła 12.000,- zł.
W/w środki otrzymały następujące organizacje:

– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu – 10.000,- zł,

– Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Libiążu – 2.000,- zł.

Szczegółowe informacje (tutaj)