Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Libiąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” Burmistrz Libiąża ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychofizycznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo.

W konkursie mogą uczestniczyć fundacje i organizacje pozarządowe, realizujące zadania statutowe w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.