Strategia UM

30.04.2014 r.

Pierwszy warsztat dotyczący prac nad Strategią Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020

 

W dniu 30.04.2014 r. w Libiąskim Centrum Kultury odbył się pierwszy warsztat dotyczący prac nad Strategią Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020.  W warsztacie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej w Libiążu, urzędnicy samorządowi, lokalni działacze i osoby związane z Gminą Libiąż, a także reprezentanci lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Strategia Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020 będzie dokumentem, który ujmie główne cele i uwarunkowania jej rozwoju w najbliższej przyszłości, w zmieniających się uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych, przy czynnym uczestnictwie przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego, którzy pomogą w wyborze najlepszej strategii rozwoju oraz będą istotnymi uczestnikami jej realizacji.

Cele warsztatów służących budowaniu Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020 to:

•  wsparcie w procesie budowania Strategii Rozwoju Gminy Libiąż poprzez zebranie informacji, opinii, uwag;

•  możliwie jak najszerszy udział społeczności lokalnej w procesie budowania Strategii Rozwoju Gminy Libiąż;

•  wybór optymalnych, akceptowalnych przez społeczność lokalną założeń strategicznych, tj. celów i kierunków rozwoju Strategii Rozwoju Gminy Libiąż.

Przebieg warsztatu:

1.  powitanie gości – Burmistrz Libiąża Jacek Latko,

2.  przedstawiciel firmy GRUPA ERGO Sp. z o.o. z Wrocławia omówił problematykę i metody pracy oraz przedstawił zespół opracowujący strategię,

−  omówiono planowanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego na lata 2014-2020,

−  omówiono dotychczas funkcjonują Strategię Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2005-2015,

−  omówiono najważniejsze projekty zrealizowane przez Gminę Libiąż, dofinansowane ze środków zewnętrznych,

−  omówiono metodologię sporządzenia diagnozy społeczno-gospodarczej,

−  omówiono cele analizy SWOT,

−  uczestnicy warsztatu zostali podzieleni na trzy grupy robocze: społeczną, gospodarczą i przestrzenną, w celu przeprowadzenia analizy SWOT pod kątem potrzeb swojej grupy,

3.  podsumowanie spotkania.

Strategia