Podatek od nieruchomości:

Podatek od środków transportowych:

Podatek rolny:
Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Libiąż w 2019 roku ustalone w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r., zgodnie z którym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 dt
1) Stawka podatku rolnego na 2019 rok od gruntów gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego
2) Stawka podatku rolnego na 2019 rok od pozostałych użytków rolnych (nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) wynosi 271,80 zł od 1 ha.


Podatek leśny:
Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Libiąż w 2019 roku ustalona w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r., zgodnie z którym średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m3.
Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,2356 zł od 1 ha lasu

Formularze:

  •   Formularz do sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach (przeznaczony dla osób  fizycznych) – załącznik nr 4 do uchwały
  •   Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości – załącznik nr 1 do uchwały
  •   Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek rolny – załącznik nr 2 do uchwały
  •   Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek leśny – załącznik nr 3 do uchwały 

Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek od środków transportowych (obowiązujący na terenie całego kraju) DT-1 i DT-1/A wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.2436) i jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów: <TUTAJ>


Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat podatku:

47 1240 4155 1111 0010 6069 7364

W przypadku zapłaty podatku w Banku PEKAO S.A. Oddział Libiąż, ul.Wojska Polskiego 2, nie są pobierane dodatkowe opłaty.