Podatek od nieruchomości

  • Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22.11.2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości (zobacz)

Podatek od środków transportowych

  • Uchwała Nr XIII/91/2019  Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22.11.2019  r. sprawie podatku od środków transportowych (zobacz)


Podatek rolny

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Libiąż w 2020 roku ustalone w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r., zgodnie z którym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt:

  1. Stawka podatku rolnego na 2020 rok od  gruntów  gospodarstw  rolnych wynosi  146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego
  2. Stawka podatku rolnego na 2020 rok od pozostałych użytków rolnych (nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) wynosi 292,30 zł od 1 ha.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Libiąż w 2020 roku ustalona w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r., zgodnie z którym średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3:

              Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,7328 zł od 1 ha lasu

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat podatku:

47 1240 4155 1111 0010 6069 7364

W przypadku zapłaty podatku w Banku PEKAO S.A. Oddział Libiąż, ul.Wojska Polskiego 2,
nie są pobierane dodatkowe opłaty.