NAZWA SPRAWY

UDZIELANIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

UWAGA

 

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art.67b ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

Podanie powinno zawierać:

– dane osobowe wnioskodawcy/nazwę podatnika, w tym identyfikator podatkowy (pesel, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą NIP)

– zakres żądania,

– uzasadnienie, wskazanie dowodów potwierdzających okoliczności uzasadniające w ocenie podatnika zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, przedstawienie dowodów będących w posiadaniu podatnika,

– jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą lub prowadzi działalność w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku dołącza dokumenty, o których mowa w art.37 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2018 r., poz.362 ze zmianami), tj.:

1) w podaniu musi wskazać, o jaką pomoc publiczną podatnik występuje: pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie lub inną pomoc niż de minimis,

 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:

  1. a) Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury,

    b) Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury,

    c) Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – według wzorów z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 311 ze zm.) – załącznik nr 2 (pomoc de minimis) lub załącznik nr 3 (pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)

2) W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku należy dołączyć informację dotyczącą wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy – według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.) – załącznik nr 4,

3) Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności, PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów itp.

4) W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, złożone na formularzu pełnomocnictwa szczególnego (druk PPS-1) lub wskazanie istnienia pełnomocnictwa ogólnego.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Urząd Miejski w Libiąż
ul. Działkowa 1
Dziennik podawczy

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Libiążu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w banku PKO S.A. w Libiążu  i w kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

FORMA ZAŁATWIENIA

Wydanie decyzji administracyjnej. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

 

SPOSÓB ZASKARŻENIA

Decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Libiąża w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

 

PODSTAWA PRAWNA

Art.67a i art.67b  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.900 z późniejszymi zmianami)

  

 

SPRAWĘ ZAŁATWIA

Wydział Podatków Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Libiążu
Pokój 218 lub 208
tel. 32 624 92 46
     32 624 92 57

  

Załączniki:

Dotyczą przedsiębiorców i prowadzących działalność w rolnictwie lub rybołówstwie:

  1. Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej/nieotrzymaniu pomocy publicznej
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis  lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie