Program  Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013    

 

 

W dniu 4 czerwca 2012 r. Gmina Libiąż złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” wniosek o przyznanie pomocy na operację z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla projektu pod nazwą:

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gromcu”.
W dniu 17.07.2012 r. Rada Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” uznała projekt za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wybrała go do dofinansowania.
Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Małopolskiego została podpisana w dniu 12.12.2012 r.
Charakterystyka projektu:
– całkowity koszt projektu to kwota: 204.345,61 zł,
Dofinansowanie tego projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę: 76.362,00 zł.
Zakres projektu obejmuje między innymi:
− ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką-mokrą,
− wykonanie zadaszeń nad drzwiami wejściowymi,
− montaż rolet zewnętrznych w oknach świetlicy,
− montaż klimatyzatorów w sali,
− wymianę drzwi,
− odprowadzenie wody z rur spustowych.
Cel projektu
Świetlica w Gromcu jest obok Domu Kultury w Żarkach filią Libiąskiego Centrum Kultury, które prowadzi działalność kulturalną na terenie Gminy Libiąż. Budynek świetlicy wymaga dostosowania do potrzeb nowoczesnej placówki kulturalnej. Konieczne są prace budowlane podnoszące funkcjonalność i estetykę obiektu oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Z tego powodu w „Planie odnowy miejscowości Gromiec na lata 2010 – 2017” społeczność lokalna w trosce o właściwy rozwój kultury, odnowy miejsca, w którym prowadzą działalność organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz służącego mieszkańcom do spędzania czasu wolnego, umieściła remont, modernizację i doposażenie świetlicy w Gromcu jako priorytet.
Projekt przyczyni się do poprawy atrakcyjności i rozwoju sołectwa, poprawy warunków w dostępie do infrastruktury kulturalnej mieszkańców wsi, wyrównania szans w dostępie do infrastruktury kulturalnej o wysokiej jakości pomiędzy mieszkańcami wsi i miast.
Świetlica będzie służyć całej społeczności lokalnej.
Celem projektu jest kontynuowanie w sołectwie Gromiec szeroko pojętej odnowy nie tylko w sferze materialne,j ale także mentalnej, podniesienie poziomu cywilizacyjnego sołectwa, poprawa warunków życia mieszkańców Gromca, poprawa atrakcyjności oferty edukacji i kształcenia mieszkańców Gromca, poprawa atrakcyjności i rozwój sołectwa, poprawa warunków w dostępie do infrastruktury kulturalnej mieszkańców wsi, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury kulturalnej o wysokiej jakości pomiędzy mieszkańcami wsi i miast.
Celem projektu będzie także podniesienie standardu usług świadczonych dla mieszkańców sołectwa przez jednostki organizacyjne Gminy Libiąż (Libiąskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gromcu) oraz OSP w Gromcu, Koło Gospodyń Wiejskich i inne organizacje społeczne; rozwój organizacji społecznych, zapewnienie alternatywy spędzania czasu wolnego – poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Gromcu.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:
− organizację wydarzeń związanych ze wsparciem organizacji działających na obszarze LGD,
− wspieranie osób podejmujących działalność gospodarczą związaną z usługami dla ludności i handlem,
− organizację szkoleń, warsztatów i kursów,
− organizację imprez rekreacyjno – sportowych i promocyjnych,
− aktywizację edukacyjną, kulturalną i społeczną dzieci, młodzieży i dorosłych,
− wpieranie działalności istniejących oraz zachęcanie do tworzenia nowych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na obszarze LGD,
− odnowiona świetlica będzie miejscem, w którym będą się odbywały wydarzenia, imprezy, szkolenia i warsztaty związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego, z lokalną tradycją, kulturą i twórczością,
− świetlica będzie miejscem, w którym będą się odbywały szkolenia i warsztaty związane ze sportem, rekreacją, promocją zdrowego i aktywnego stylu życia.

Galeria projektu: