Oświata miasta Libiąż

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.    

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 biorą udział dzieci urodzone w latach 2015-2018 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci trzyletnie, czteroletnie i pięcioletnie (urodzone w latach 2016-2018) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do danego przedszkola składają na rok szkolny 2021/2022 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.  

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone jest przez przedszkole, które dysponuje wolnymi miejscami;
 • Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego dotyczą wyłącznie rodziców, których dzieci w roku szkolnym 2020/2021 nie są zapisane do przedszkola lub nie złożyli deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu;
 • Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Libiąż;
 • Rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Libiąż mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola, jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym dane przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami;
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica;
 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.
  We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych;
 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy złożyć w sekretariacie przedszkola. Kolejność składania wniosku nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 0050.355.VIII.2021 Burmistrza Libiąża z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż.

W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Libiąż jest większa niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe
(art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe, Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/169/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Libiąż.


Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Do klasy I przyjmowane są dzieci 7-letnie (urodzone w 2014 roku) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci, którym w poprzednim roku szkolnym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć także dziecko 6-letnie (urodzone w 2015 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.   

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez szkołę, która dysponuje wolnymi miejscami;
 • Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego dotyczą rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej;
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami;
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica;
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół.
  We wniosku określa się kolejność wybranych szkół od najbardziej do najmniej preferowanych;
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły. Kolejność składania wniosku nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 0050.354.VIII.2021 Burmistrza Libiąża z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż. 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/170/2017 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Załączniki: