Przypominamy, że do 20 stycznia br. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2020.

Warunkiem przyznania stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia jest uzyskanie przez zawodnika w roku poprzedzającym złożenie wniosku wysokich wyników sportowych określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień stanowiącym załącznik do uchwały nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Treść uchwały do pobrania –  POBIERZ

O stypendium sportowe, nagrodę lub wyróżnienie mogą ubiegać się zawodnicy będący mieszkańcami gminy Libiąż.

Nagrody i wyróżnienia sportowe mogą być przyznawane dla trenerów, których zawodnicy osiągają wysokie wyniki sportowe określone w Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Wyróżnienia sportowe mogą być również przyznawane dla działaczy i sponsorów klubów sportowych, które działają na terenie Gminy Libiąż.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa pełnoletni zawodnik lub przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego zawodnika. Do w/w wniosku należy dołączyć program szkolenia zawierający plan treningów oraz startów zawodnika realizowanych w trakcie pobierania stypendium, sporządzony przez trenera prowadzącego szkolenie i zatwierdzony przez klub.

Wniosek o przyznanie nagrody sportowej dla zawodnika składa:

 1. w dyscyplinach indywidualnych – klub sportowy, pełnoletni zawodnik lub przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego zawodnika;
 2. w grach zespołowych – klub sportowy.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia dla zawodnika może złożyć:

 1. klub sportowy,
 2. pełnoletni zawodnik,
 3. przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego zawodnika.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla trenera oraz wyróżnienia dla działacza sportowego lub sponsora składa klub sportowy.

Wnioski o stypendium sportowe, nagrodę lub wyróżnienie składa się na formularzach określonych zarządzeniem nr 0050.183.VIII.2020 Burmistrza Libiąża z dnia 7 stycznia 2020 r.

Do w/w wniosków należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe oraz potwierdzenie zapoznania się z Klauzulą informacyjną RODO Urzędu Miejskiego w Libiążu.

Szczegółowych informacji na temat stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień udziela Wydział Spraw Obywatelskich: pok. nr 110 (I piętro), tel. (32) 624 92 40.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika WORD   PDF
 2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody sportowej dla zawodnika WORD   PDF
 3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody sportowej dla trenera WORD   PDF
 4. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia sportowego dla zawodnika WORD   PDF
 5. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia sportowego dla trenera WORD   PDF
 6. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia sportowego dla działacza sportowego lub sponsora klubu sportowego, który działa na terenie Gminy Libiąż WORD   PDF
 7. Klauzula informacyjna RODO Urzędu Miejskiego w Libiążu