Do 31 sierpnia na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Libiążu można składać wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Libiąża. Mogą je otrzymać uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Libiąż, a także uczniowie uczęszczający do innych placówek oświatowych, jeżeli są mieszkańcami gminy Libiąż.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Libiążu stypendium przyznaje burmistrz po zasięgnięciu opinii komisji ds. przyznania stypendium. Jego wysokość nie może przekroczyć 1.000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe. Stypendium może otrzymać uczeń, który otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub ukończył szkołę z wyróżnieniem i spełnia co najmniej jeden z warunków na danym etapie kształcenia:

– jest laureatem konkursów lub olimpiad organizowanych przez Kuratorium Oświaty,

– jest laureatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim w konkursach lub olimpiadach zorganizowanych lub ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

– posiada indywidualne osiągniecia w konkursach organizowanych przez uczelnie wyższe,

– posiada I, II lub III miejsce indywidualnie lub w grach zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim w olimpiadach (zawodach) sportowych organizowanych przez związki sportowe,

–  posiada I, II lub III miejsce w zakresie osiągnieć artystycznych, indywidualnie lub zespołowo, w zawodach organizowanych przez ogólnopolskie związki i federacje artystyczne.

Stypendium może otrzymać uczeń, który posiada wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie wiedzy lub sportu na szczeblu ogólnopolskim (I, II lub III miejsce lub otrzymał tytuł mistrza bądź laureata) lub międzynarodowym. Burmistrz może również przyznać stypendium uczniom, którzy mają inne szczególne osiągnięcia.

W załączeniu:

  1. Uchwała Nr XXXVIII/253/2014 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Libiąża.
  2. Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Libiąża.
  3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.